Flen – medborgarlöften

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Medborgarlöfte 2019

Fokus i detta medborgarlöfte kommer att ligga på ungdomar, drogförebyggande arbete och trafiksäkerhet. Detta är ett långsiktigt arbete. År 2020 ska en generell ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Polisen lovar:

 • att områdespolisen fortsätter med sina täta kontakter med skola, fritidsgårdar och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • att polisen genom synlighet och återkommande fotpatrull (enligt 15 minuters metoden) i Flens centrum ska skapa trygghet och förebygga brott.
 • att polisen kommer att utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • att polisen ska störa och agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Flens kommun. Polisen kommer att arbeta för nolltolerans mot droger och ha riktade insatser för att upptäcka narkotikaförsäljning och missbruk.
 • att polisen kommer att genomföra minst 100 trafikkontroller enligt 20-minuters metoden i Flens kommun.

Flens kommun lovar:

 • att utveckla konceptet Trygg vuxen 2.0 som ska fokusera på områden där unga finns. Minst 50 Trygg vuxen-aktiviteter ska äga rum under 2019.
 • att jobba för att stärka samverkan med föreningslivet med målet att erbjuda alla ungdomar organiserade aktiviteter på fritiden och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
 • att fortsätta sitt arbete med att erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till vårdnadshavare.
 • att aktivt delta i ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Fryshuset som fram till 2020 driver projektet ”Förändra med Flen och Fryshuset” riktat till ungdomar mellan 16 och 25 år.
 • att fortsätta sitt aktiva arbete med tillsyn av alkohol och tobak.
 • att arbeta aktivt med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak och doping utifrån den lokala handlingsplanen i ANDT frågor med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen.
 • att vidta åtgärder för att minska möjligheten till felbeteende i trafiken i form av hastighetsöverträdelser på de vägar där kommunen har ansvar.
 • att arbeta aktivt med att förbättra belysningen för att öka upplevd trygghet, enligt vad som framkommit under trygghetsvandringar.
 • att ansvara för att arrangera och bjuda in till minst fem trygghetsvandringar i kommunen under 2019. Vid trygghetsvandringarna, som genomförs kvällstid, deltar ansvariga tjänstepersoner från Flens kommun, räddningstjänsten, FKAB, FBAB och Polisen. Företagare och de som bor på orten ska bjudas in för att medverka.
 • att följa upp trygghetsvandringar och genomföra åtgärder som är möjliga, utifrån kommunens rådighet och som har påvisad effekt på tryggheten.

Uppföljning

Medborgarlöftet kommer att utvärderas med resultatredovisning under 2019. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen tertialvis.

Uppföljning Flens kommun tertial 1-3 2018.pdf

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Detta ska vi göra genom att:

 • Polisen och Flens kommun kommer under 2018 kraftsamla mot narkotikan. Ett gemensamt förebyggande arbete riktas till skolorna i kommunen.
 • Polisen ska störa och agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Flens kommun.
 • Flens kommun ska ge stöd och hjälp till de som vill hoppa av en kriminell livsstil.
 • Flens kommun ska tillsammans med polisen arbeta för att finnas närvarande på relevanta tider och platser för att vara goda förebilder för ungdomar.
 • Flens kommun ansvarar för konceptet Trygg vuxen som ska fokusera på områden där unga finns.
 • Polisen ska öka synligheten i centrala Flen (centrum och runt tågstationen) genom riktad fotpatrullering vid så kallade "hot spots".
 • Flens kommun ansvarar för att arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar i kommunen. Minst två trygghetsvandringar ska genomföras i Flens kommun med kommunen, Polisen och de som bor på orten. Minst en ska genomföras på kvällstid. Kommunen ansvarar för att följa upp trygghetsvandringar och genomför åtgärder som är möjliga, som kommunen har rådighet över och har påvisad effekt på tryggheten.

 

Till toppen