Flen – medborgarlöften

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Medborgarlöfte 2020

Fokus i detta medborgarlöfte kommer fortsatt att ligga på ungdomar, drogförebyggande arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet. Detta är ett långsiktigt arbete. År 2021 ska en generell ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Tillsammans:

 • Polisen och kommunen lovar att tillsammans utveckla arbetet som syftar till att tidigt bryta ungdomars väg in i missbruk och kriminalitet (t. ex. arbetsgrupper med polis, skola och soc för barn i riskzon, gemensamma orosbesök, ANDT-utbildningsinsatser i skolan).
 • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra minst fyra trygghetsvandringar under 2020.

Polisen lovar:

 • att bedriva ett aktivt arbete mot narkotika och öppen droghandel i lokalsamhället
 • att polisen genom synlighet och återkommande fotpatrull (enligt 15 minuters metoden) i Flens centrum ska skapa trygghet och förebygga brott.
 • att polisen kommer att genomföra minst 100 trafikkontroller enligt 20-minuters metoden i Flens kommun.

Flens kommun lovar:

 • att fortsätta stärka samverkan med föreningslivet i enlighet med Idrottspolitiska programmet, med målet att erbjuda alla ungdomar organiserade aktiviteter på fritiden.
 • att fortsätta sitt arbete med att erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till vårdnadshavare.
 • att fortsätta med konceptet Trygg vuxen 2.0 som ska fokusera på områden där unga finns. Minst 50 Trygg vuxen-aktiviteter ska äga rum under 2020.
 • att arbeta aktivt med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak och doping utifrån den lokala ANDT-handlingsplanen.
 • att fortsätta sitt aktiva arbete med tillsyn av alkohol och tobak.
 • att ta fram en handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • att arbeta aktivt med att skapa trygga offentliga miljöer för att öka den upplevda tryggheten.
 • att vidta åtgärder för att minska möjligheten till felbeteende i trafiken i form av hastighetsöverträdelser på de vägar där kommunen har ansvar.

Uppföljning

Medborgarlöftet kommer att följas upp internt tertialvis av kommunen och Polis under 2020 samt en officiell slutredovisning i första kvartalet 2021.

2019 Uppföljning Flens kommun tertial 1-3.pdf

2018 Uppföljning Flens kommun tertial 1-3.pdf


Medborgarlöfte 2019

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Fokus i detta medborgarlöfte kommer att ligga på ungdomar, drogförebyggande arbete och trafiksäkerhet. Detta är ett långsiktigt arbete. År 2020 ska en generell ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Polisen lovar:

 • att områdespolisen fortsätter med sina täta kontakter med skola, fritidsgårdar och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • att polisen genom synlighet och återkommande fotpatrull (enligt 15 minuters metoden) i Flens centrum ska skapa trygghet och förebygga brott.
 • att polisen kommer att utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • att polisen ska störa och agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Flens kommun. Polisen kommer att arbeta för nolltolerans mot droger och ha riktade insatser för att upptäcka narkotikaförsäljning och missbruk.
 • att polisen kommer att genomföra minst 100 trafikkontroller enligt 20-minuters metoden i Flens kommun.

Flens kommun lovar:

 • att utveckla konceptet Trygg vuxen 2.0 som ska fokusera på områden där unga finns. Minst 50 Trygg vuxen-aktiviteter ska äga rum under 2019.
 • att jobba för att stärka samverkan med föreningslivet med målet att erbjuda alla ungdomar organiserade aktiviteter på fritiden och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
 • att fortsätta sitt arbete med att erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till vårdnadshavare.
 • att aktivt delta i ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Fryshuset som fram till 2020 driver projektet ”Förändra med Flen och Fryshuset” riktat till ungdomar mellan 16 och 25 år.
 • att fortsätta sitt aktiva arbete med tillsyn av alkohol och tobak.
 • att arbeta aktivt med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak och doping utifrån den lokala handlingsplanen i ANDT frågor med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen.
 • att vidta åtgärder för att minska möjligheten till felbeteende i trafiken i form av hastighetsöverträdelser på de vägar där kommunen har ansvar.
 • att arbeta aktivt med att förbättra belysningen för att öka upplevd trygghet, enligt vad som framkommit under trygghetsvandringar.
 • att ansvara för att arrangera och bjuda in till minst fem trygghetsvandringar i kommunen under 2019. Vid trygghetsvandringarna, som genomförs kvällstid, deltar ansvariga tjänstepersoner från Flens kommun, räddningstjänsten, FKAB, FBAB och Polisen. Företagare och de som bor på orten ska bjudas in för att medverka.
 • att följa upp trygghetsvandringar och genomföra åtgärder som är möjliga, utifrån kommunens rådighet och som har påvisad effekt på tryggheten.