Forshaga – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra åtgärder och kommunicera genomförda åtgärder tillsammans med Forshaga kommun.

De har tillsammans analyserat medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområde
Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Forshaga kommun är:

  1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
  2. Stölder och inbrott
  3. Våld i offentlig miljö

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Forshaga kommun kommer under 2018-2019 inrikta sig på ett problemområde, arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar.

  • Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2018 - 31 december 2019, med möjlighet att revidera vid årsskiftet 2018/ 2019.

  • Uppföljning ska genomföras tillsammans under perioden. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen.

  • LPO Karlstad är sammankallande och leder arbetet med att kommunicera hur arbetet fortskrider.

 

Polisen och kommunen kommer tillsammans att...

 ... genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd.

 ... vidareutveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera hanteringen av ärenden.

 ... genomföra riktade informationskampanjer, exempelvis till föräldrar med skolelever.

 

Lokalpolisområde Karlstad kommer att...

 ... fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.

 ... genomföra minst två insatser mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar, om underrättelseläget medger detta.

 ... genomföra minst en trafikkontroll/vecka.

 ... erbjuda samtliga högstadieskolor besök och narkotika-/alkoholinformation.

 ... delta i gemensamma tillsyner med inriktning på berusningsnivå.

 

Forshaga kommun kommer att...

 ... genomföra riktade informationskampanjer genom ANDT-arbetet.

 ... bibehålla upptäckargruppens arbete med ungdomar i riskzonen.

 ... genomföra informationskampanj mot langning.

 ... erbjuda och informera om kostnadsfri rådgivning kring alkohol, droger och spelmissbruk.

 ... kompetensutveckla personal för att tidigt upptäcka missbruk och kunna sätta in tidiga åtgärder.

 ... erbjuda allmänheten föreläsningar om alkohol och narkotika.

 ... erbjuda ungdomar mötesplatser och aktiviteter under lov och helger.

 ... anlita väktare som åker runt i kommunen bland annat för att minska ungdomsfylleri och skadegörelse.