Gnesta – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

I de Nationella Trygghetsundersökningarna 2017-2018, nedbrutna på kommunnivå, framkommer att befolkningen (16-84 år) i Gnesta har en lägre oro än befolkningen i hela riket vad det gäller att utsättas för brott och att man även är mindre utsatt för egendomsbrott än i riket. Den lokala trygghetsmätningen visar dock att boende i Gnesta tätort upplever problem med utomhusstörningar i form av ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, samt buskörning med mopeder samt i viss mån även bilar som kör för fort. Bland de svarande finns även en viss oro när det gäller oron att bli överfallen/misshandlad, oro att vistas ensam utomhus under sena kvällar samt ett problem med att personer avstår aktiviteter pga. otrygghet.

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken, med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Gnesta kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Medborgarlöfte 2018-2019

För att förebygga vidare brott och öka tryggheten och säkerheten i trafikmiljön lovar polisen och kommunen:

  • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
  • Att kommunen ska genomföra trafikförbättrande åtgärder i form av ombyggnation samt översyn av gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler
  • Att polisen och kommunen träffas kontinuerligt i ett trafikråd och där delar information samt tar del av medborgarnas synpunkter och väger in dem i det fortsatta arbetet med tryggheten och säkerheten i trafiken

Vi vill genom våra åtgärder bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i Gnesta kommun där fler följer gällande hastighetsbestämmelser och trafikregler.

Uppföljning

Det löpande arbetet med medborgarlöftet och uppföljningen av det går att följa på polisen och kommunens Facebook- och hemsidor. 

Uppföljning Gnesta kommun tertial 1-3  2018.pdf