Göteborg, Lundby – medborgarlöften

Ett särskilt fokus på trygg och säker utemiljö. Det är vårt löfte 2019 till dig som bor och verkar i Lundby.

Många Lundbybor har lyft fram att otrygghet i utemiljön är ett problem i stadsdelen. Främst handlar det om oro för att utsättas för brott och att det rör sig alkohol-och drogpåverkade personer främst kring torg och hållplatser. Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen är prioriterade platser utifrån brottsstatistik och upplevd otrygghet.

För att uppfylla medborgarlöftet i Lundby samverkar polisen med Lundby stadsdelsförvaltning och Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH).

Det här lovar vi 
För ökad trygghet och säkerhet i utemiljön vid Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen lovar vi följande aktiviteter:

  • Minst åtta samordnade insatser med förstärkt närvaro av polis och övriga samverkansaktörer i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. (Polis, stadsdelsförvaltning, FCH)
  • Minst en trygghetsvandring på respektive plats för att identifiera trygghetsåtgärder i den fysiska utemiljön. Till exempel belysning och växtlighet. (Stadsdelsförvaltning, FCH)
  • Allmänhet och föreningar bjuds in till en medskapande träff för att identifiera och komma överens om gemensamma trygghetsskapande åtgärder. (Stadsdelsförvaltning, FCH, polis)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Vi följer upp vårt arbete genom återkommande medborgardialoger. Det vi ska uppnå är:

• Ökad trygghet och säkerhet i utemiljön vid prioriterade platser 
• Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
• Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Trygg i Lundby
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby – ett långsiktigt samverkansarbete mellan Hisingspolisen,  Lundby stadsdelsförvaltning och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt tidigare medborgarlöften kan du ta del av vår uppföljning.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lundby? Välkommen att höra av dig till:

Mikael Antonsson
Tf kommunpolis
010-56 550 26