Medborgarlöfte 2017-2018

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år. 2017-2018 var fokus att minska störande mc/mopedåkning.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Norra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet. Problemet med störande mc-/mopedåkning lyfts fram av invånarna i Norra Hisingen i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger samt i de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Norra Hisingen.

Fordon som framförs vårdslöst eller på olämpliga platser stör och skapar otrygghet men utsätter även andra för fara. I vissa fall utgör företeelsen ett brott som kan utmynna i att föraren blir straffad.

Genom vårt medborgarlöfte under 2017 åtog sig Polisen och Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning att genomföra ett antal aktiviteter i syfte att minimera inverkan som störande trafik har på lokalsamhället.

Det här lovade vi:

• Trafikövervakningsinsatser med fokus mc/moped vid minst nio tillfällen i Norra Hisingen. (Polisen)

Utfall: Under året har vi utfört nio trafikinsatser med fokus på mc/moped. Utöver detta har vi genomfört trafikkontroller vid 15 tillfällen på ställen som efterfrågats av medborgarna.

• Kontinuerliga kontroller av misstänkt olagliga mc/mopeder i bostadsbolagens fastigheter i Norra Hisingen. (Polisen i samverkan med bostadsbolag)

Utfall: Vi har tillsammans med bostadsbolagen haft löpande och regelbundna kontroller av allmänna utrymmen som en del av fasta arbetsuppgifter.

• Informationsbrev med fokus på laglig och säker mopedåkning ska skickas till högstadieelever och deras föräldrar vid samtliga högstadieskolor i Norra Hisingen. (Stadsdelsförvaltning i samverkan med polisen)

Utfall: Informationsbrev har skickats ut till föräldrar till elever i högstadieskolorna i stadsdelen.

• Kontinuerliga informationsinsatser med fokus på trygghets- och trafikfrågor ska genomföras till stadsdelens invånare i samband med trygghetsvandringar. (Stadsdelsförvaltning i samverkan med polisen)

Utfall: Vi har under året gett information om trygghets- och trafikfrågor i samband med trygghetsvandringar och andra träffar med föreningar vid fler än 20 tillfällen.

Se ett filmklipp med kommunpolis Håkan Bredinge, som berättar om arbetet med medborgarlöftet.

Nu fördjupar vi vårt gemensamma trygghetsskapande arbete. Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Norra Hisingen? Välkommen att höra av dig till:

Håkan Bredinge
Kommunpolis
0706-85 20 45