Uppföljning medborgarlöfte Örgryte-Härlanda 2018

Polisen och stadsdelen Örgryte-Härlanda jobbar långsiktigt med problematiken kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö. Ett arbete som också ger utfall.

Under förra året genomförde polisen trehundra patrulleringar i de områden som upplevdes som otrygga. Utifrån händelserapporterna under föregående löftesperiod kan man också se en minskning av antalet anmälda brott. Antalet händelserapporter kopplat till fylleri ligger kvar på samma nivå som förgående år. Statistiken visar på en nedåtgående trend från 164 anmälningar 2016 till strax under 100 för 2018. Polisen och stadsdelen följer även upp trygghetsarbetet med löpande medarbetare – och medborgardialoger. När det kommer till otrygghet är det många som tar upp att det sker handel med droger i stadsdelen och att det känns otryggt. Personer som är påverkade av alkohol och droger är också faktorer som bidrar till otrygghet.

Samverkan med olika aktörer är en viktig förutsättning för det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. Det förebyggande ANT- arbetet innebär samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst. Tobaksprogram erbjuds alla elever i åk 5 och 6, totalt har 419 elever nåtts av informationen. Effekt föräldramöten erbjuds stadsdelens högstadieskolor.

Under 2018 har det även startat upp en lokal trygghetsgrupp. Gruppen består av ett mindre antal nyckelpersoner på operativ nivå från sektorerna Individ och familjeomsorg samt funktionshinder, Samhälle och Kultur, Äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården, Grundskoleförvaltningen, polis, vaktbolag, föreningsliv och fastighetsägare. Syftet med gruppen är att lättare kunna dela information och samordna insatser i stadsdelens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.