Götene – Så uppfyllde polisen sitt löfte 2019

Genom medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, togs medborgarlöftet för 2019 fram. För att uppfylla medborgarlöftet 2019, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2019, lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika.

Trygghetsskapande åtgärder

Sedan 2017, arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom telefonmöten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, väktarbolag, fastighetsägare och handlare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just dessa.

Under 2019 framkom det genom EST olika områden som i perioder ansågs vara mer otrygga än andra. Dessa områden var främst torget i Götene centrum, samt skolan och nya förskolan i Källby.

I från polisens sida, gjordes sammanlagt ett 20-tal trygghetsskapande patrulleringar i dessa områden. Det genomfördes även tillsammans med kommunen två stycken trygghetsvandringar för att åskådliggöra otrygga zoner och vidta förbättringsåtgärder i Källby tätort.

Eftersom relationsskapande till barn och unga är viktigt och en trygghetsskapande faktor, gjorde polisen under året ett 15-tal besök på skolorna och fritidsgårdarna i kommunen.

Tre stycken nya Grannsamverkansgrupper startades och ett 70-tal möten med polisens olika samverkanspartners genomfördes.

Insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips, narkotikasök med polishund i skolmiljö och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner.

Under 2019 genomförde polisen i västra Skaraborg bland annat 45 stycken trafikkontroller samt ett narkotikasök med polishund på Liljestenskolan (utan anmärkning). Tillsammans med kommunledningen och kommunens olika förvaltningar, deltog även polisen i en konferens med fokus på ungdomar och droganvändandet i kommunen.