Gotland – medborgarlöften

Polisen, Region Gotland och medborgarna samverkar för att öka tryggheten på Gotland.

Med utgångspunkt i den gemensamma lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, Region Gotland och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras.

Gemensam lokal lägesbild
Lägesbilden har tagits fram genom dialoger med både medarbetare inom polisen och Region Gotland och med medborgarna. Det som framkommit i dessa dialoger har sedan fogats samman med lokala underrättelser och statistik. Resultatet visar att vi gemensamt ska samverka kring våld, narkotika och mängdbrott.

I vår gemensamma åtgärdsplan har vi valt ett problemområde som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Vi har valt att ägna fokus åt narkotikaproblematiken och då främst bland ungdomar. Åtgärderna mot detta problemområde formuleras som ett medborgarlöfte. Det är ett åtagande som polisen och Region Gotland gör till dig som bor och vistas på Gotland i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

Effekt
Genom att genomföra de gemensamt framtagna åtgärderna skapar vi förutsättningar i våra verksamheter att kunna förebygga brott och otrygghet, möta ungdomar med kvalitét i samordnade åtgärder och ett större engagemang bland medborgare och alla andra aktörer med ansvar för en positiv samhällsutveckling.

Åtgärder
För att minska narkotikabrottsligheten bland ungdomar och öka tryggheten på Gotland lovar vi att:

  • Polisen ska fortlöpande bedriva insatser mot synligt bruk och öppen hantering av narkotika
  • Polisen ska göra skol- och ungdomsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid
  • Polisen och Region Gotland samordnar sina resurser i samband med skolavslutningar
  • Region Gotland genomför det årliga elev- och föräldramötet Underbara Ungdomar
  • Region Gotland utvecklar åtgärder för en drogfri skol- och ungdomsmiljö
  • Region Gotland kallar till gemensamma informations- och fortbildningstillfällen under 2018

Kommunikation och uppföljning
Polisen och Region Gotland följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas. Uppföljningen ska kommuniceras till medborgarna vid minst fyra tillfällen under 2018, bland annat genom medborgarmöten.

Till toppen