Uppföljning medborgarlöfte 2019

Polisen har under 2019 genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2019.

Förebyggande insatser för att förhindra droganvändande

Polisen har genomfört ett förebyggande narkotikasök med hund på Centralskolan i Grästorp. Vid insatsen gjorde hundarna ingen markering. Sökningen genomfördes på initiativ från skolan.

Polis har fotpatrullerat i centrala Grästorp och gjort spontana besök på skola och fritidsgård vid sammanlagt ett 15-tal tillfällen. När man, vid trafikkontroller, påträffat drogpåverkade trafikanter har dessa rapporterats och samtidigt har kommunens socialtjänst informerats för möjliga kommunala insatser.

Insatser i trafiken för ökad trygghet

Polisen har genomfört cirka 25 trafikkontroller där fordon har stoppats och kontrollerats. Av dessa är en handfull riktade insatser mot buskörning med bilar, A-traktorer, EPA-traktorer och mopeder. Flertalet av kontrollerna har skett i centrala Grästorp. För att ytterligare öka trafiksäkerheten och tryggheten i kommunen har polisen genomfört punktinsatser där enstaka fordon och förare kontrollerats både i Grästorp och på andra platser i kommunen.

Vid kontrollerna har ca 400 fordon och förare kontrollerats. Det har rapporterats 112 trafikrelaterade brott. Flera av dessa kan vara av samma misstänkt. 34 rapporter för olovliga körningar och 33 rapporter där förare har påträffats i trafiken påverkade av antingen alkohol eller andra droger. Även bland dessa kan det vara samma misstänkt som stoppats flera gånger.

Utöver de påverkade förarna har ytterligare personer rapporterats för innehav eller påverkan av droger. Tre förare har rapporterats för vårdslöshet i trafik,
Ett 20-tal ordningsbot har utfärdats för hastighetsöverträdelse, beteendebrott och andra trafikbrott.

Annat trygghetsskapande

Polis har genomfört spontana besök på skolor och fritidsgård samt patrullerat både till fots och med polisbil i centrala Grästorp och vid andra utsatta områden som framkommit via tips från oroliga medborgare och från polisens egen underrättelse.

Polisen har genomfört medborgardialoger och medverkat vid trygghetsvandring för att ta till sig synpunkter om problemområden som kan användas för att göra insatser i syfte att stärka den upplevda tryggheten.
Polis har också medverkat till uppstart av nya grannsamverkansområden och vid möten med redan etablerade områden. Intresset för att starta nya områden har varit svalt vilket kan bero på att det anmälts endast fem fullbordade inbrott i fritidshus eller bostad. Förra året anmäldes dubbelt så många.

Effektförändring på brottsutveckling och upplevd trygghet

Våldsbrott och övriga brott mot person har minskat från 93 till 52 anmälda brott vilket motsvarar en minskning med hela 44 % sedan 2018. Endast 3 anmälningar där våldet skett i offentlig miljö (utomhus)

Skadegörelsebrotten har också minskat från 26 till 24 anmälda brott. I jämförelse med grannkommunen Essunga är detta hälften av antalet.

Den totala förändringen av samtliga brottstyper, förutom trafik- och narkotikabrott, har minskat från 337 anmälda brott 2018 till 269 anmälda brott under 2019 vilket motsvara en minskning med 20 %. Även här ligger Grästorp under antal anmälda brott jämfört mot Essunga kommun.

De enda brottstyperna som ökat är rapporterade narkotika- och trafikbrott som ökat från 170 rapporterade 2018 till 187 rapporterade brott 2019 vilket motsvarar en ökning med 10 %. Att dessa brottstyper ökat är en indikation på att polisen varit mer aktiv mot dessa brottstyper och på så sätt ertappats fler personer som gjort sig skyldig till brotten. Samtidigt som polis varit mer aktiv i trafik och mot drogmissbruk så har synlighet och närvaro ökats vilket kan vara en av förklaringarna till det minskade antal anmälda brott i Grästorps kommun.

Medborgarnas upplevda trygghet

Efter utvärdering av de medborgardialoger som genomförts under 2019 så visar dessa att på en 6-gradig skala har 83 % svarat mellan 4-6.
18 % känner sig mycket trygga i Grästorps kommun. Ingen känner stor otrygghet.

Vid förra årets undersökning var 20% mycket trygga. Alltså en svag minskning för 2019.