Grums – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som Lokalpolisområde Karlstad tillsammans med Grums kommun genomförde under våren 2016.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på dialoger med medborgarna i Grums och Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och kommunen besitter samt aktuell brottsstatistik.

Problemområde

Kartläggningen visade att alkohol- och drogrelaterad brottslighet är det tydligaste problemområdet i Grums kommun.

Detta område har gemensamma beröringspunkter med samtliga områden i kartläggningen (stölder och inbrott, trafikbrott, otrygga miljöer och skadegörelse)

Medborgarlöftet som kommer att löpa från januari 2019-januari 2020

•  Polisen kommer att genomföra utökat antal trafikkontroller relaterat till alkohol- och droger.
•  Polisen kommer att genomföra insatser mot försäljning av narkotika.
•  Polisen och Grums kommun kommer att bedriva informationskampanjer på Jättestensskolan och fritidsgården inom ramen för ANDT-arbetet ( alkohol, narkotika, doping och tobak ). Kampanjer ska även omfatta föräldrar och fritidsledare inom föreningar.
•  Ökad polisiär närvaro i samband med pågående industriprojekt i Grums.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardia-log samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte öns-kad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas annars tas ett nytt medbor-garlöfte fram.