Gullspång - medborgarlöfte

Under 2020 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Polisman stoppar bilar för kontroll vid trafikkontrollplats.

Bild: Polisen

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för mänskligt lidande, vård och behandlingar är stora. Ungdomars attityder till droger har förändrats och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Med "psykisk ohälsa" syftar vi på de ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet. Det kan handla om att man saknar sysselsättning, hamnat i socialt utanförskap eller inte orkar med vardagen utan överväger självmord som en utväg på sina problem.

I trafiken kommer polisen kommer att öka sin närvaro för att förebygga och upptäcka påverkade förare. Vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på arbetet med att försöka hitta och hjälpa ungdomar i riskzon samt ungdomar med psykisk ohälsa. Polisen kommer att öka trafikövervakningen för att upptäcka påverkade förare.

Vi lovar att:

 • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
 • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
 • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
 • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
 • Skola och socialtjänst ska förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska delta vid skolans elevhälsomöten under 2020.

Följ med hur det går

Invånarna i Gullspång kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/medborgarlöften
 • Facebook: Polisen östra Skaraborg
 • Gullspång kommuns hemsida

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

I medborgarlöftet lovade vi att ha särskilt focus mot ungdomar i riskzon, psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken. Under året som gått har polisens genomför en rad insatser.

Detta har polisen gjort:

 • Sex riktade insatser i syfte att upptäcka unga i riskzon.
 • Genomfört etthundra trettioåtta trafikinsatser inom Gullspångs kommun, varav sjuttio är riktade till Gårdsjö. Detta har resulterat i femtionio narkotikabrott och etthundrafemtiosju trafikbrott, bland annat nittiofyra ärende rörande olovlig/grov olovlig körning, rattfylleri påverkan alkohol och rattfylleri påverkan droger samt femtiofyra brott mot narkotikastrafflagen eget bruk och innehav.
 • Sexton informationsträffar riktade till medborgare, elever, föräldrar och personal inom kommunens verksamheter. Information rörande ungas situation inför sommarlovet, säkerhetsarbete med våldsbejakande extremism, risk och hot inom kommunens verksamheter, grannsamverkansträffar, yrkesinformation och temadag för elever och medborgardialog i Gårdsjö.
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.
 • Möte inom SSPF (skola, socialtjänsten, polis och fritid) i syfte att stärka arbetet med SSPF och skaffa enad problem och lägesbild.

Effekter av polisens arbete:

Anmälda brott ligger på en stadig siffra 2019 0ch 2018 men en ökning sedan 2017. Ökningen kan delvis bero på att polisens arbetar med medborgarlöftet och rapporterar fler narkotikabrott och trafikbrott. Trafikbrotten har gått från 59 ärenden 2017 till 157 ärenden 2019 och de flesta ärenden gäller olovlig/ grov olovlig körning, rattfylleri alkohol och rattfylleri eller drograttfylleri. Narkotikabrotten ökar från 23 ärenden 2017 till 59 ärenden 2019.

Under 2020 fortsätter vi att fokusera på unga och deras situation, arbetet mot påverkade förare i trafiken och kriminellas påverkan på lokalsamhället.

Kontakt

Helén Benjaminsen

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan
öka tryggheten i Gullspång så är du välkommen att höra av
dig till din kommunpolis eller till Gullspång kommun.

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Gullspång
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se