Hagfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Situationen idag

En medborgarundersökning genomfördes i Hagfors kommun under tiden 2015-12-19 till 2016-03-16. Medborgarundersökningen var en webbaserad undersökning där 325 medborgare svarade på en enkät. En sammanställning av den undersökningen var att de boende i Hagfors kommun ansåg att trafik och alkohol/droger är det som polisen och kommunen främst ska fokusera sitt arbete mot. Någon ny liknande undersökning har inte gjorts, men av det som kommer in till kommunen samt polisen så är det dessa områden som man främst har synpunkter på och som man ibland upplever problem kring. Vi har även tittat på ELSA-undersökningen (en undersökning som fokuserar på ungdomars hälsa) som görs regelbundet bland ungdomar. Den undersökningen påvisar inte att det i dagsläget finns några utmärkande problem bland ungdomarna i Hagfors kommun, men vid kontakt med olika verksamheter som är knutna till ungdomar, så är alkohol och droger områden som fortsatt bör prioriteras. Vad gäller BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning, så är invånarna i Lokalpolisområde Torsby, där Hagfors kommun ingår, relativt trygga. Jämfört med andra lokalpolisområden i Värmland så ligger vi lägre och ser man till regionen Bergslagen, så ligger vi också lägre. Det enda som sticker ut på är uppfattningen om brottsutvecklingen i Sverige. Där ligger vi högt.

Polisen och kommunens uppfattning är utifrån detta att vi ska fortsätta arbeta med trygghetsfrågor och fokusera på trafikmiljön och droger bland unga.

Det här ska vi göra

Polisen och Hagfors kommun lovar att gemensamt fortsätta arbeta för att bibehålla tryggheten bland invånarna i Hagfors kommun samt få en tryggare trafikmiljö och arbeta för att motverka droganvändning bland unga.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

Tryggheten

• Trygghetsskapande patrullering på publika platser/ Polisen
• Trygghetsfrågor ska regelbundet beaktas i Trygghetsrådet / Polisen och kommunen
• Samverkan ska ske mellan polisen, näringslivet och bostadsbolaget / Polisen och kommunen

Trafikmiljön

• Trafikkontroller ska under året genomföras med fokus på beteende-, hastighet i tätorter, och alkohol/droger. Kontrollerna ska genomföras både som riktade insatser och som en del i polisens linjearbete / Polisen
• Översyn av- och i förekommande fall förbättring av trafikmiljöerna i Hagfors ska ske. / Kommunen.
• Samverkan mellan tekniska avdelningen och polisen i frågor som rör trafikmiljön och då det är befogat / Kommunen och polisen.

Alkohol och droganvändningen

• Regelbunden kontakt mellan skolan, socialtjänsten och polisen (SSP-möten) för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger / Polisen och kommunen
• Skolan och socialtjänsten ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser / Kommunen
• Jobba aktivt mot unga som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk / Kommunen och polisen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två (2) år framåt från det att de tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Trygghetsrådet. En redovisning av antalet genomförda aktiviteter ska presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT och brottsförebyggande arbete. ELSA-undersökningen ska fortsätta tas med i uppföljningen för att se hur ungdomarnas hälsa utvecklas.