Hagfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Situationen idag

En medborgarundersökning genomfördes i Hagfors kommun under tiden 2015-12-19—2016-03-16. Medborgarundersökningen var en webbaserad undersökning där 325 medborgare svarade på en enkät. Utkomsten av den undersökningen var att de boende i Hagfors kommun ansåg att trafik och alkohol/droger är det som polisen och kommunen främst ska fokusera sitt arbete mot. Någon ny liknande undersökning har inte gjorts. Vi har dock titta på ELSA-undersökningen (en undersökning som fokuserar på ungdomars hälsa) som görs regelbundet bland ungdomar. Den undersökningen påvisar inte att det i dagsläget finns några utmärkande problem bland ungdomarna i Hagfors kommun och som särskilt bör prioriteras. Polisen och kommunens uppfattning är utifrån det vi fått information om, samt inhämtat från våra medarbetare, att vi ska fortsätta arbeta och fokusera på trafikmiljön samt droger bland unga.

 

Det här ska vi göra

Polisen och Hagfors kommun lovar att gemensamt fortsätta arbeta för att få en tryggare trafikmiljö i Hagfors samt arbeta för att motverka droganvändning bland unga.

 

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

Trafikmiljön:

  • Trafikkontroller ska under året genomföras med fokus på beteende-, hastighet i tätorter, och alkohol/droger. Kontrollerna ska genomföras både som riktade insatser och som en del i polisens linjearbete/ Polisen

  • Översyn av- och i förekommande fall förbättring av trafikmiljöerna i Hagfors ska ske./ Kommunen.

 

Alkohol och droganvändningen:

  • Väl uppbyggt ANDT-arbete / Kommunen och polisen

  • Jobba aktivt mot unga som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk/ Kommunen och polisen

  • Riktade insatser mot alkohol och droganvändning bland unga/ Kommunen och polisen

  • En utredning gällande rökfri skoltid ska genomföras på huvudmannanivå/ Kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två (2) år framåt från det att de tecknas.

 

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Trygghetsrådet. En redovisning av antalet genomförda aktiviteter ska presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT och brottsförebyggande arbete. ELSA-undersökningen ska fortsätta tas med i uppföljningen för att se hur ungdomarnas hälsa utvecklas.

Till toppen