Hallsberg – medborgarlöften

En tryggare kommun genom medborgarlöften. Ett samarbete mellan Polisen och Hallsbergs kommun.

Inledning

Hallsbergs kommun och lokalpolisområde Hallsberg har i sin samverkansöverenskommelse kommit överens om att arbeta med Medborgarlöften. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och innebär att den lokala lägesbilden skall vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

För att ett Medborgarlöfte skall kunna tecknas krävs att båda parter gör en lägesbildsinventering genom att genomföra medarbetardialoger och medborgardialoger. Resultatet av dessa samt tillgänglig statistik ligger sedan till grund för Medborgarlöftet.

Syfte

Syftet med att teckna Medborgarlöften är att polisen skall komma närmare medborgarna genom att medborgar -och medarbetarperspektiven tas tillvara i högre utsträckning. Det skall också syfta till att genom samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild 2018

Efter att medarbetardialoger och medborgardialoger genomförts i juni 2018 har en tydlig lägesbild identifierats i kommunen. Lägesbilden visar att många upplever problem med stölder, inbrott och droghandel. Medborgarna önskar ökad synlighet av polisen. Polisen uppfattas som brottsförebyggande och trygghetsskapande när det gäller att minska brottsligheten

Medborgardialogerna har också visat på att många upplever otrygghet att vistas ute när det är mörkt. Det finns allmänna platser som behöver säkras upp bättre och försvåra brottsliga handlingar.

Mot bakgrund av upplevd otrygghetskänsla genomför vi trygghetsvandringar i våra tätorter. Dessa vandringar har som syfte att tillsammans med medborgare identifiera otrygga platser och utifrån dessa utforma en handlingsplan hur man på kort och lång sikt kan skapa säkra platser. Detta, tillsammans med informationsmöten om brottsförebyggande arbete, bidrar till en ökad samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun för ett säkrare samhälle.

Effekter

De löften som ges för perioden 2018-2019 förväntas ge långsiktiga effekter för ökad trygghet i tätorterna.

Uppföljning

Arbetet med Medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas kvartalsvis i BRÅ. Den slutliga uppföljningen kommer att ske via förnyade medborgardialoger och medarbetardialoger samt analys av statistik. En åtgärdsplan kommer att knytas till arbetet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från 2018-10-01- 2019-09-30

  • Polisen lovar att synlighet för ökad trygghet skall vara prioriterad.
  • Polisen lovar att tillsammans med kommunen genomföra trygghetsvandringar.
  • Polisen lovar att tillsammans med kommunen genomföra informationsmöten gällande brottsförebyggande åtgärder.
  • Polisen lovar att genomföra ett antal planerade insatser mot brottsaktiva individer i kommunen. Några av dessa skall inriktas mot narkotikabrottlighet. 

Hallsberg den 1okt 2018

Mats Scherp                             Magnus Andersson

Lokalpolisområdeschef           Kommunstyrelsens ordförande

Lena Fagerlund

Kommundirektör

Till toppen