Hallsberg – medborgarlöften

En tryggare kommun genom medborgarlöften. Ett samarbete mellan Polisen och Hallsbergs kommun.

Inledning
Hallsbergs kommun och lokalpolisområde Hallsberg har i sin samverkansöverenskommelse kommit överens om att arbeta med medborgarlöften. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och innebär att den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. För att ett medborgarlöfte skall kunna tecknas krävs att båda parter gör en lägesbildsinventering genom att genomfora medarbetar- och medborgardialoger. Resultatet av dessa samt tillgänglig statistik ligger sedan till grund för medborgarlöftet.

Syfte
Syftet med att teckna medborgarlöften är att polisen skall komma närmare medborgarna genom att medborgar- och medarbetarperspektiven tas tillvara i högre utsträckning. Det ska också syfta till att genom samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild 2019
Under 2019 har genomförda trygghetsvandringar, medarbetar- och medborgardialoger tydligt visat att det finns ett behov av att förstärka arbetet och samverkan gällande narkotikabrottslighet, stöldbrott, inbrott och skadegörelse.

Medborgarlöften under perioden 2019-11-28 - 2021-05-31

 • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på
  ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade
  insatser i samverkan med skola och socialtjänsten i Hallsbergs kommun.
 • Kommunen lovar att i samverkan med polisen erbjuda elev- och
  föräldrainriktade informationsträffar, med=syfte att öka kunskapen om narkotika,
  i samtliga skolor, inklusive Alléskolan, i Hallsbergs kommunr
 • Polisen lovar att, i samverkan med kommunen, aktivt arbeta med
  grannsamverkan och att utöka antalet befintliga grannsamverkansområden. Detta
  som eh del i arbetet att förebygga bostadsinbrott.

Effekter
De löften som ges för perioden 2019-2021 förväntas ge långsiktiga och positiva effekter för ökad trygghet i tätorterna.

Uppföljning
Arbetet med Medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp i det
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den slutliga uppföljningen med erfarenheter från arbetet kommer att ske i samband med arbetet med att förnya medborgarlöften inför nästa period.

Hallsberg den 28 november 2019

Mats Scherp                            Magnus Andersson
Lokalpolisområdeschef           Kommunstyrelsens ordförande

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Till toppen