Halmstad – medborgarlöften

Varje år ger Halmstads kommun och polisen i Halmstad ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra. Här är medborgarlöftet för 2020.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan med kommunen.

Den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål som polisen och kommunen arbetar med. Medborgar- och medarbetarperspektivet ska tas till vara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftet tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftet ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polisen och kommunen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

I den samlade lägesbilden har polisen och Halmstads kommun identifierat stadskärnan som den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet.

Ett medborgarlöfte grundas på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Medborgarlöftet för 2020

Medborgarlöftet för 2020 inriktas på Halmstads stadskärna. Stadskärnan är och ska vara en mötesplats för barn, unga och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Detta område fungerar redan i dag som en mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.

För att stadskärnan ska upplevas som en trygg plats behöver polis och kommun i samverkan med andra parter arbeta aktivt med olika aktiviteter och åtgärder. 

Polisen och kommunen lovar att:

 • i samverkan med andra aktörer bidra till Purple Flag-certifieringen
 • i samverkan med andra aktörer skapa evenemang för en levande stadskärna
  kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning.

Polisen lovar att:

 • under 2020 närvara med synlig uniformerad polis inom
  stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och
  trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar/
  år.

Kommunen lovar att:

 • verka för att ogräs och klotter tas bort två gånger per år
 • kontinuerligt arbeta med renhållning av stadskärnan
 • ta fram en centrumutvecklingsplan där hänsyn tas till tryggheten
 • ta fram ett belysningsprogram för centrum

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen förs på olika sätt, framför allt genom en årlig enkät på kommunens webbplats och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. Polisen får härigenom ett komplement till den bild som kommer fram genom statistik.

Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.

Mikael Eliasson, lokalpolisområdeschef        
Jonas Bergman, ordförande kommunstyrelsen, Halmstads kommun

Kontakt i Halmstad

Kenneth Mattsson, kommunpolis
010-566 13 40
kenneth.mattsson@polisen.se

Lokalpolisområde Halmstad ingår i polisområde Halland.