Halmstad – medborgarlöften

Polisen i Halmstad kommer att bland annat att arbeta för att begränsa tillgängligheten på narkotika. De kommer också att genomföra planlagda trafikkontroller. Polisen har lyssnat på medborgarna i Halmstads kommun och sammanställt medborgarlöftet för 2019.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del av den nya styrmodellen för polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas till vara för att göra den lokala problembilden tydligare. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polis och kommun tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Polis, Kriminalvård och Halmstads kommun har i samverkansöverenskom-melse bedömt att arbetet med ungdomar i åldern 15-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område samt den kategori av kriminella som står för en betydande del av den totala brottsligheten (särskilt brottsaktiva).
Trygghet i offentlig miljö är också ett område som prioriterats högt av ovan samverkansparter. Under vintern 2019 har det genomförts en medborgaenkät i Halmstads kommun.

Denna har stärkt uppfattningen om att medborgarna upplever otrygghet i de östra stadsdelarna samt i Halmstads stadskärna. I dessa områden rör sig en stor del av kommunens ungdomar men även vuxna som bl.a. tar sig till och från affärer, bankomater, restauranger, bibliotek och arbete. Med bil eller via gång och cykelvägar besöks bl.a. centrumkärnan av både invånare från Halmstads stadskärna och invånare utanför Halmstad. Därav är ovan nämnda områden prioriterade under 2019 i samverkan mellan polisen och kommunen.

Det ska betonas att aktuella områden är och ska vara en mötesplats för unga, unga vuxna och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Dessa områden fungerar redan i dag som denna mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.

Polisen, Halmstad kommun och HFAB har under 2018 bedrivit Effektiv Samordning för Trygghet, EST. Där syftet är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och HFAB utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas.

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Genomföra planlagda trafikkontroller i olika delar av kommunen. Löpande i linjeverksamhet.
  • Kontakt och relationsskapande polisverksamhet. Löpande i linjeverksamhet.
  • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika. Löpande och i samverkan mellan aktörer i linjeverksamhet.
  • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser. Vid behov och i samverkan.
  • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger. Löpande i respektive aktörs linjeverksamhet.
  • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön. Vid behov och i samverkan.
  • Effektiv Samordning för Trygghet – skapandet av en gemensam lägesbild för identifiering och prioritering av åtgärder. Löpande i respektive aktörs linje-verksamhet


Mikael Eliasson, lokalpolisområdeschef        
Jonas Bergman, ordförande kommunstyrelsen, Halmstads kommun

Kontakt i Halmstad

Kenneth Mattsson, kommunpolis
010-566 13 40
kenneth.mattsson@polisen.se

Lokalpolisområde Halmstad ingår i polisområde Halland.

Till toppen