Hammarö – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya organisation. Det är lokalpolisområdet Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra åtgärder och kommunicera genomförda åtgärder. De gör detta tillsammans med Hammarö kommun.


Den sammanvägda och upplevda problembilden i Hammarö Kommun är främst:

1. Stölder och  inbrott
2. Alkohol  och drogrelaterad  brottslighet

Dessa två problemområden har gemensamma beröringspunkter. Oavsett vilket område man arbetar inom så kommer man att beröra  samtliga problemområden  i kartläggningen  (otrygga miljöer,  skadegörelsebrott  och trafikbrott )

Lokalpolisområde Karlstad och Hammarö kommun kommer under ett år att inrikta sig på dessa två  problemområden.

• Medborgarlöftet kommer att löpa från 1 december 2016 till 1 december 2017.
• Uppföljning ska genomföras tillsammans under året. LPO Karlstad är sammankallande  och  leder uppföljningen.

Polisen och kommunen  kommer tillsammans  att:

• Utveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera  hantering  av ärenden.
• Genomföra tillsyner  mot verksamheter  som har  alkoholtillstånd.
 

Lokalpolisområde  Karlstad  kommer att:

• Bedriva  grannsamverkan.
• Polisen kommer att ha en utökad tillsyn i brottsdrabbade områden och områden  där missbrukare  uppehåller sig.
• Polisen, Räddningstjänsten och Hammarö kommun kommer att ge­ nomföra  4 trygghetsvandringar  i olika delar av  kommunen.


Hammarö kommun kommer att:

• Hammarö kommuns väktare kommer att ha riktade insatser mot aktuella problemområden. Som t.ex. båthamnar, skadegörelse på skolor och andra  brottsdrabbade områden.
• Förebyggande  insatser mot ungdomar  och droger.

 

Uppföljning  och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt genom  en granskning av brottsstatistik.
Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas annars tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Hammarö kommun