Sök på polisen.se

Haparanda – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Haparanda kommun lovar att gemensamt arbeta för en god folkhälsa, verka brottsförebyggande och öka tryggheten för medborgarna i Haparanda genom att:

  • Bedriva ett aktivt och kontinuerligt drogförebyggande arbete i den omfattning som är nödvändig för att bidra till att minska drognyttjandet i kommunen, genomföra orossamtal (Haparanda stad och polisen), arbetsmodellen är PSS - samverkan mellan poålis, socialtjänst och elevhälsan.
  • Polisen genomför regelbundna operativa insatser minst två gånger per halvår med särskild inriktning mot att förebygga droganvändandet i kommunen.
  • Operativa insatser mot droger i trafiken.
  • Polisen genomför tillsammans med skola, hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen) minst två aktivitetstillfällen som bidrar till att föräldrar stärker sina kunskaper kring unga och narkotika.
  • Polisen finns tillgänglig på publika platser minst ett tillfälle/ vecka utöver den dagliga verksamheten.
  • Insatser mot våld i nära relationer (Hapranda kommun och polisen). Här har Hapranda stad antagit en nollvision beträffande våld i nära relation, samt att följa nationella riktlinjer kring jämställdhetsarbetet gällande mäns våld mot kvinnor.

 

Metod

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i det befintliga samverkansavtalet/ överenskommelsen mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Haparanda stad. Utifrån medborgarlöftet ska genomförande och eller handlingsplaner upprättas gemensamt eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Haparanda kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/ informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev, möten eller delta vid olika sammankomster samt i sociala medier.

Uppföljning

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetsgruppen och med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt kommunalrådet och kommundirektören i Haparanda. Lämplig statistik inhämtas från polisens kriminialunderrättelsetjänst och från tillgänglig statistik i kommunen.

En skriftlig sammanställning görs senast under februari 2020.