Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Härjedalen

Polisen och Härjedalen kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten och minska narkotikaanvändandet bland ungdomar i Härjedalens kommun.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet och ungdomar och narkotika prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften. 

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Härjedalens kommun 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 17 trafikkontroller i samband med torsdagar och söndagar under vintersäsong (januari till och med april) då trafiksituationen blir mer påtaglig kopplat till turismen. Detta för att stävja fortkörningar och andra i trafikavseende farliga beteenden. Polisen kommer att fokusera på trafikkontroller och synlighet på Lv 315, Lv 514, Rv 84 samt E45 i kommunen.
 • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng med geografisk spridning i kommunen med fokus på nykterhet, hastighet och synlighet.
 • Polisen lovar att hålla ett allmänt informationsmöte gällande A-traktorer i syfte att sprida kunskap kring vilka lagar och regler som gäller.
 • Kommunen lovar att ta upp frågan om trafikmätningar med Trafikverket i syfte att få upp trafikkameror för att sänka hastigheterna på vissa utvalda platser.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar i Härjedalens kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att genomföra två riktade insatser med fokus på att minska tillgången av narkotika till ungdomar.
 • Polisen lovar att bjuda in föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar till ett möte med information kring narkotika och drogtecken.
 • Polisen lovar att genomföra minst 15 st besök på skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomar.
 • Härjedalens kommun lovar att genomföra utbildningsinsatser bland ungdomar vad gäller alkohol, droger och tobak i syfte att ungdomarna ska ha trygg och säker fritid.
 • Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande gällande tobaksanvändningen i kommunens skolor i ”Tobaksfri DUO”
 • Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultatet av kartläggningen.
 • Härjedalens kommun lovar att jobba aktivt med rökfria skolgårdar.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida  samt via polisen.se

Till toppen