Härjedalen – medborgarlöften

Polisen och Härjedalen kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning, gjord av kommun och polis, som sammanställts i en gemensam lägesbild för Härjedalens kommun.

Lägesbilden beskriver den lokala problembilden i kommunen och har tagits fram genom underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som polisen och kommunen besitter samt brottsstatistik.

Utifrån lägesbilden har följande fokusområden prioriterats att samverka kring: trafiksäkerhet, ANDT-arbete kopplat till ungdomar och unga vuxna och integrationsarbete.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och i terräng, i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att: 

 • Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng på strategiska platser. Hastighet, beteende och nykterhet prioriteras liksom extra trafikövervakning under vintersäsong i de orter som då har ökad trafikintensitet. Polisens nationella trafiksäkerhetsveckor är en del av detta arbete.  
 • Kommunen arbetar för en tryggare trafikmiljö genom att undersöka möjliga lösningar kring hastighetsövervakning och vägbelysning. Där möjlighet ges försöker kommunen påverka i dessa frågor.
 • Kommun och polis fortsätter samverka kring Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) enligt den s.k. Svegsmodellen.
 • Polis och kommun samverkar kring information till allmänheten om trafikregler och trafiksäkerhet och söker även samverkan med externa aktörer i dessa frågor.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen lovar att besöka alla åttondeklasser i kommunen för att genomföra konsekvensföreläsningar med anledning av stundande straffmyndighet samt samtala om ANDT frågor.
 • Polisen fortsätter att genomföra spontana besök i skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna.
 • Polisen lovar att, om möjligt, medverka vid möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar för att nå ut med relevant information för ökad kunskap.
 • Polisen lovar att prioritera bearbetning av tips som har koppling till ungdomar/unga vuxna och droger.
 • Härjedalens kommun fortsätter att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor.
 • Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande gällande tobaksanvändning i kommunens skolor genom arbetsmetoden ”Tobaksfri DUO” samt att arbeta aktivt med rökfria skolgårdar.
 • Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultatet.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att besöka olika invandrargrupper för att skapa goda relationer och nå ut med information.
 • Kommunen lovar att ge information kring ANDT till de som är inskrivna i SFI.
 • Polisen och kommunen lovar att samverka kring utveckling av lämplig information till invandrare i kommunen.

Polisen och kommunen lovar att utveckla nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se samt Härjedalens kommun. Medborgarlöftena följs upp i december 2019.

Till toppen