Härjedalen – medborgarlöften

Polisen och Härjedalen kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning, gjord av kommun och polis, som sammanställts i en gemensam lägesbild för Härjedalens kommun.

Lägesbilden beskriver den lokala problembilden i kommunen och har tagits fram genom underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som polisen och kommunen besitter samt brottsstatistik.

Utifrån lägesbilden har följande fokusområden prioriterats att samverka kring: trafiksäkerhet, ANDT-arbete kopplat till ungdomar och unga vuxna och integrationsarbete.

Följande löften har valts för 2019-2020:

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och i terräng, i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att: 

 • Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng på strategiska platser. Hastighet, beteende och nykterhet prioriteras liksom extra trafikövervakning under vintersäsong i de orter som då har ökad trafikintensitet. Polisens nationella trafiksäkerhetsveckor är en del av detta arbete.  
 • Kommunen arbetar för en tryggare trafikmiljö genom att undersöka möjliga lösningar kring hastighetsövervakning och vägbelysning. Där möjlighet ges försöker kommunen påverka i dessa frågor.
 • Kommun och polis fortsätter samverka kring Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) enligt den s.k. Svegsmodellen.
 • Polis och kommun samverkar kring information till allmänheten om trafikregler och trafiksäkerhet och söker även samverkan med externa aktörer i dessa frågor.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen lovar att besöka alla åttondeklasser i kommunen för att genomföra konsekvensföreläsningar med anledning av stundande straffmyndighet samt samtala om ANDT frågor.
 • Polisen fortsätter att genomföra spontana besök i skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna.
 • Polisen lovar att, om möjligt, medverka vid möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar för att nå ut med relevant information för ökad kunskap.
 • Polisen lovar att prioritera bearbetning av tips som har koppling till ungdomar/unga vuxna och droger.
 • Härjedalens kommun fortsätter att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor.
 • Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande gällande tobaksanvändning i kommunens skolor genom arbetsmetoden ”Tobaksfri DUO” samt att arbeta aktivt med rökfria skolgårdar.
 • Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultatet.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att besöka olika invandrargrupper för att skapa goda relationer och nå ut med information.
 • Kommunen lovar att ge information kring ANDT till de som är inskrivna i SFI.
 • Polisen och kommunen lovar att samverka kring utveckling av lämplig information till invandrare i kommunen.

Polisen och kommunen lovar att utveckla nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se samt Härjedalens kommun. Medborgarlöftena följs upp i december 2019.