Härnösand – medborgarlöften

Härnösands kommun och lokalpolisområde södra Ångermanland har tecknat medborgarlöfte för 2019.

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och  Härnösands kom­mun och har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande ar­bete, men även att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Härnösands kommun och Polismyndigheten. Grunden till medborgarlöften är en lokal lägesbild som genomfördes under hösten 2018 och utgår utifrån två perspektiv, mer tillgänglig polis och trygg tra­fikmiljö. Medborgarlöftena löper under kommande del av 2019 till dess att nya medborgarlöften presenteras.

Mer tillgänglig polis

Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i hela Härnösands kommun.

  • Polisen lovar att förlägga arbetstid i kommunens ytterområden Ramvik/Hälledal, Brunne, Gussjö, Häggdånger, Viksjö och Älandsbro.
  • Polisen lovar att delta vid Härnösands kommuns innevånardialoger under 2019 kopplat till trygghet och att särskilt möta dialogernas målgrupp med riktad kommunikation och information.
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att bidra till ökad kunskap hos skolelever i årskurs 8 kring sexuella ofredanden och sociala medier i syfte om att öka tryggheten.
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att varje skoltermin besöka högstadie- och gymnasie­skolor i syfte om att stärka relationerna till ungdomar och visa på nolltolerans avseende alko­hol- och narkotikabruk.
  • Polisen och Härnösands kommun ska fortsätta prioritera samverkan vid större evene­mang och storhelger för ökad trygghet.
  • Polisen och Härnösands kommun ska inrätta modell för sociala insatsgrupper (SIG).
  • Polisen och Härnösands kommun lovar att verka för gemensam information till innevånare om samarbeten och insatser utifrån medborgarlöften 2019.

Trygg trafikmiljö

Polisen och Härnösands kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

  • Polisen lovar att vid minst två (2) tillfällen under året genomföra förebyggande insatser mot motorburen ungdom. 

Externa länkar

Till toppen