Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Hässleholms kommun

Medborgarlöftet är Hässleholms kommuns och Närpolisen i Hässleholms gemensamma överenskommelse för ökad trygghet och säkerhet i Hässleholms kommun 2016.

Syfte och mål

Syftet med medborgarlöftet är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Målet är att uppnå ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen, genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis.

Beslut

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun och områdeschef för Polisområde nordöstra Skåne beslutar avseende medborgarlöftet.

Medborgarlöftets gällande

Medborgarlöftet gäller under tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016.

Tillvägagångssätt

Medborgarlöftet är framarbetat genom diskussion och analys av polisens arbete samt resultatet av folkhälsorapporten Barn och ungas levnadsvanor 2012. Analyserna resulterade i en gemensam problembild.

Samverkansorganisation

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Hässleholms kommun ansvarar för att arbetet drivs framåt och sammankallar till möten. BRÅ ansvarar även för viss uppföljning av arbetet.

Samverkan ska utgå ifrån den gemensamma problembilden, men även utifrån situationsanpassade insatser. Arbetet som sker i samverkan ska utgå från samhällsfakta som exempelvis polisens trygghetsmätning, folkhälsorapporter, statistik ifrån nationella BRÅ etc. Samtliga rapporter ska diskuteras minst en gång per år.

Samverkan ska ske via planerade möten, men även vid uppkomna situationer som kräver samverkan. Samtliga representanter i BRÅ samt inbjudna har möjlighet att lyfta problem och svårigheter i kommunen. I BRÅ diskuteras hur arbetet ska gå vidare och vilka som är ansvariga för ärendet.

Budget

Respektive organisation bekostar sina resurser.

Under medborgarlöftets period är målsättningen att ta fram ett arbetssätt för en gemensam budget. Målsättningen är att budgeten ska avse mindre kostnader för exempelvis; utbildning, föreläsare, lokaler etc.

Uppföljning oh utvärdering

Medborgarlöftet ska följas upp vid BRÅs sammanträden.

Samordnare för BRÅ ansvarar även för att sammanställning samt reviderat dokument tas för beslut i kommunstyrelsen samt inom polismyndigheten.

Problembild

Analys av polisens arbete och av folkhälsorapporten Barn och ungas levnadsvanor 2012, redovisar att det finns en problematik i Hässleholms kommun gällande våra ungdomars relation till droger. Folkhälsorapporten redovisar även att det finns samvariationer mellan samtliga preparat, vilket innebär att inget ska uteslutas om förebyggande arbete ska bedrivas.

  • Kommun och polis ska därför samverka med brottsförebyggande insatser gällande alkohol-, narkotika-, dopning samt tobaksfrågor (ANDT-frågor).

Det förekommer även annan brottslighet, konstant samt periodvis, som skapar otrygghet i kommunen. Exempel på denna typ av brottslighet kan vara dieselstölder, villainbrott, skadegörelse m.m.

  • Kommun och polis ska därför samverka vid situationsanpassade insatser.

Arbetssätt

Att arbeta med prevention innebär att arbeta i olika stadier, både med generella insatser på samhällsnivå samt riktade insatser till specifika målgrupper. Arbetssättet ska inte enbart bedrivas i samverkan utan även i de egna organisationerna.

Arbetssättet för de förebyggande insatserna gällande ANDT-frågorna, ska utgå ifrån strategisk och långsiktig planering samt utifrån evidensbaserade metoder.

Det gemensamma arbetet ska även innebära att vi tillsammans skapar fler samverkansarenor, för att uppnå vårt mål om en ökad trygghet och med minskad brottslighet i Hässleholm kommun.

 

Pär Cederholm
Chef lokalpolisområde Hässleholm

Lena Wallentheim
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt-Arne Persson
Kommunchef

Anders Swenson
Kommunpolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Till toppen