Uppföljning av medborgarlöfte 2019

Polisen och Hjo kommun lovade 2019 att särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon.

Polisens insatser:

 • Regelbundna samverkansmöten mellan skola-socialtjänst-polis- fritid för en gemensam lägesbild i kommunen.
 • Samtal och möten med kommuninvånare angående den upplevda trygghet och otryggheten, grannsamverkansmöten.
 • Besökt fritidsgård och skolor, kontakt med ungdomar o skolpersonal, medverkat vid föräldramöten.
 • Jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar.
 • Möten med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsliv och säkerhetschef i kommunen.
 • Riktade kontroller och flygande besiktningar av mopeder och A-traktorer – hembesök och föräldrakontakter.
 • Hastighet och nykterhetskontroller samt trafikövervakning i tätort och ytterområden.
 • Fordons och förarkontroller vid cruising - nykterhet, flygande besiktningar och direktförverkande av alkohol. Kontaktskapande och gränssättande.
 • Nationella trafikveckor med focus på alkohol och droger.
 • Patrullering och kontroller vid för oss ”kända” adresser.
 • Mobila poliskontoret på torget en dag i veckan.
 • Spaning/tvångsmedelssökande/husrannsakan – anträffat gods.
 • Uppsökande och detekterande arbete som syftar till att nå häktning och lagföring.
 • Stor närvaro och många kontroller, rapporteringar och tillsägelser. Synlighet i bil och till fots. Kontaktskapande och gränssättande bland ungdomar.
 • Trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med focus på påverkade förare i trafiken, bristfälliga fordon och trafikfarliga beteenden.

Kommunens insatser:

 • Har haft tätare kontakter mellan polis och socialtjänst.
 • Erbjudit samtalsstöd till ungdomar i riskzon.
 • Kommunen har genomfört förebyggande arbete genom ungdomsmottagningen. Det är en stor genomströmning av ungdomar i denna verksamhet.
 • Informationsbrev till föräldrar till elever i åk 7 och åk 8, om ökad oro kring narkotika och kriminalitet samt kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.
 • Extrainsatt föräldramöte på både Hammarnskolan och Guldkroksskolan, med fokus på skadegörelse och aktuell situation med ökad kriminalitet och brottslighet.
 • Medborgardialog kring Trygghet i Hjo.
 • Tagit fram en Handlingsplan mot tobak, alkohol och droger vid samtliga skolor inom Hjo kommun.
 • Anordnat en medborgarträff tillsammans med polis, socialtjänst och skola.
 • Anordnat ett extrainsatt föräldramöte där polisen närvarade.
 • Rektor på högstadiet har haft tät kontakt med polisen vid behov.