Uppföljning av medborgarlöfte

Medborgarlöfte 2018 med särskilt fokus på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön. Insatser mot trafikanter som bryter mot trafikregler och skapar otrygghet.

Så har vi uppfyllt vårt löfte

Detta har polisen genomfört:

 • Möten skola-socialtjänst-polis och BRÅ möten, läget i kommunen.
 • Kontakter med trafikinformatören.
 • Hastighet och nykterhetskontroller samt trafikövervakning i tätort och ytterområden.
 • Direktförverkande av alkohol vid torget.
 • Tillsyn och närvaro vid torget och i centrala delar med anledning av den upplevda otryggheten med bilburna och buskörningar.
 • Trafiksäkerhetskväll för ungdomar i samverkan med räddningstjänsten och kommunens trafiksäkerhetsansvarig.
 • Möte med representanter från kommunen angående trafiksituationen.
 • Samtal och möten med kommunens medborgare angående den upplevda otryggheten med buskörningar.
 • Riktade kontroller och flygande besiktningar mot A-traktorer.
 • Nationella trafikveckor, fokus på alkohol och droger.
 • Flertalet lagföringar - omhändertagna körkort, olovliga körningar, rattfylleri/drograttfylleri, omhändertagna fordon, husrannsakan – narkotikabrott, ett antal ordningsbot mm.
 • Kontroll av cyklar- cykelljus, information och delat ut broschyrer.
 • Kontroll av bussar, biltrafik och cyklister vid skolor.
 • Synlighet och närvaro på torget en gång/vecka av mobila poliskontoret.
 • Uppföljning av inkomna tips.

Stor närvaro och många kontroller, rapporteringar och tillsägelser. Synlighet i bil och till fots. Kontskapande och gränssättande bland ungdomar.

Detta har kommunen genomfört:

 • Trygg och säker generation:
  Trafiksäkerhetsutbildningar för kommunens skolelever med start för 5-åringar och upp till åk 9. Olika tema för årskullarna, t.ex. säkra skolvägar, övergångställen, cykelsäkerhet, cykelhjälmsinformation, mörkerövningar, moped och a-traktorer, alkohol och droger i trafiken mm.
 • Hastighetsinformation: Hastighetspåverkan via DIN FART-displayer samt artiklar i lokaltidningen.
 • Inspektioner vid skolorna på morgonen vid lämning av elever mm.
 • Förskolan
  - 5-åringar på trafikdag på Torget med Trafiksäkerhetssamordnaren och Räddningstjänsten med focus på cykelsäkerhet samt brandinformation.
 • Årskurs 1
  - Bussövning för skolskjutsberättigade barn, genomförs varje år. Övningen äger rum ute på skolorna i samarbete med skolskjutsentreprenörer

  - Information och praktik vid övergångsställe. Arbetsmaterial, angående trafiksäkerhet längs skolvägen, arbetas med under lektionstid i samarbete med trafiksäkerhetsamordnaren. Turistkartan används som underlag för skolvägs inventering.
 • Årskurs 2
  -Besök av Räddningstjänsten.
  Teori./ material "Vi lär oss om eld och brand"
 • Årskurs 3
  - Cykelsäkerhets-information på skolan
  Cykelsäkerhetsdagar med fokus på trafikregler, cykelhjälm och säker cykel i samverkan mellan skolan och trafiksäkerhetssamordnaren.
 • Årskurs 4
  - Bussövning för skolskjutsberättigade barn, genomförs varje år. Övningen äger rum ute på skolorna i samarbete med skolskjutsentreprenörer

  - Mörkerkvällar med alla skolor för elever och föräldrar vid Norra Fågelås kyrka med Trafiksäkerhetssamordnare, fokus på reflex och mörkertrafik. Reflexer delas ut.
 • Årskurs 5
  -Säkerhetsdag med Räddningstjänsten i skolan.
  Brandteori med fokus på anlagd brand, brand i kläder, handbrandsläckare.
 • Årskurs 8
  - En säkerhetsdag med olika stationer där Trafiksäkerhetssamordnare, Polis, Ambulans, Räddningstjänst och fältassistenter samarbetar. På denna dag tas olika aspekter av säkerhet upp; till exempel droger och alkohol, brandkunskap, trafiksäkerhet och första hjälpen mm.

 • Trafikmätningar vid skolor och andra platser i kommunen med radar-skåp.
 • Trafiksäkerhetsutbildningar i bil och minibuss för kommunens personal.
 • Inspektion av skolvägar (för vissa elever) i samverkan med Kollektivtrafikenheten och Trafiksäkerhetssamordnaren.
 • Reflexmätning på morgonen vid skolstart under hösten.
 • Fysiska trafikåtgärder: Inköp av ny digital hastighets tavla ( vid Guldkroksskolan). Förstärkt belysning vid övergångsställen ( Sveavägen/ Änggatan ) på 6 platser.
Till toppen