Höör – medborgarlöften

Gäller år 2019.

Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och Hörby för år 2019

Inledning

Medborgarlöften är en del av samverkansavtalet mellan polis och kommun. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och vistas i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften innebär att polisen i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i kommunen. Polisen arbetar tillsammans med kommunen för att identifiera och förebygga otrygghet.

Syfte

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Polis och kommun ska tillsammans med medborgarna skapa och ta tillvara engagemanget i det brottsförebyggande arbetet genom till exempel trygghetsvandringar, grannsamverkan och medborgardialoger.

Mål

Målet är att uppnå ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen samt att skapa delaktighet i det brotts- och trygghetsskapande arbetet.

Situationen idag

Enligt trygghetsmätningen för 2018 är Höörs kommun generellt sett en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Bostadsinbrotten i Höörs kommun är på en förhållandevis låg nivå, men enligt trygghetsmätningarna finns en tydlig oro för inbrott.

Genom den årliga trygghetsmätningen, medborgardialoger, och trygghetsvandringar har det blivit tydligt för polisen att väldigt många i kommunen upplever buskörning och höga hastigheter som ett stort problem.

Höörs kommun och Polisen lämnar följande löften till Höörs invånare för 2019

  • Polisen ska verka för en tryggare trafiksituation genom övervakning, kontroller samt översyn/identifiering av olycksdrabbade vägavsnitt/korsningar. Minst tolv trafikinsatser med fokus på hastigheter, buskörningar, beteende och alkohol/droganvändning varav fyra i anslutning till skolområden vid utsatta tider.
  • Polisen ska genomföra minst fyra insatser i Höörs kommun i syfte att minska droganvändning bland unga. Insatserna bör genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet. Bland annat genom att genomföra besök med narkotikahundar på de båda kommunala högstadieskolorna.
  • Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra minst två trygghetsdialoger med olika målgrupper.
  • Kommunen ska i samarbete med lokala fastighetsägare arbeta för att ta bort klotter inom tre dagar. Polisen ska meddela kommunen vid klotteranmälningar för att bistå att målen nås.
  • Kommunen ska i samarbete med HFAB och i samråd med polisen genomföra trygghetshöjande åtgärder i kommunen på utsatta platser.
  • Kommunen och polisen ska genomföra minst tre gemensamma tillsynsbesök, där även övriga myndigheter, till exempel skatteverket och räddningstjänsten bör delta.

Uppföljning

Medborgarlöften ska följas upp gemensamt i en skriftlig rapport av polis och kommun senast 2020-01-31. Uppföljningen ska delges medborgarna genom lokala tidningar, polisens informationskanaler på social media samt på kommunens hemsida.

Anna-Karin Boije
lokalpolisområdeschef

Anna Johansson
kommunpolis

Johan Svanberg
kommunstyrelsens ordförande

Michael Andersson
kommundirektör

Till toppen