Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Höörs kommun

Inledning

För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polisen och kommunen en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, medborgardialoger samt medarbetardialoger har polisen tillsammans med Höörs kommun under 2016 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2016-2019.

Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk över vilka strukturer vi ska ha för samverkan, inom vilka områden vi ska samverka samt vem och vilka som har ansvar för beslut och uppföljning inom respektive områden.

Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har lokala medborgarlöften tagits fram som direkt riktar sig till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser framförs för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Höörs kommun.

Medborgarlöftena är insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och kommunen.

Bakgrund

Polisens trygghetsmätning som genomfördes i september-oktober 2017 visar att den faktiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna siffror (2). Även faktiska statistikuppgifter visar att utsattheten för brott ligger på en förhållandevis låg nivå (1).

Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner en otrygghet över att framför allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage. Även otryggheten över att vistas ute ensam sen kväll samt att åka buss/tåg har ökat sedan de senaste mätningarna (2).

Störningar genom buskörning i Höörs kommun har sedan länge upplevts som ett problem. Polisens trygghetsmätning 2017 (2) visar att situationen blivit bättre vad gäller fortkörning med bil. Medborgarna anser dock fortfarande att bilar, mopeder och MC kör för fort och stör allmänheten.

(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-brott.html, 2018-01-09.

(2) Trygghetsmätningar Höst 2017 Teknisk rapport – Polisområde Sydvästra Götaland.

Löften

Polisen tillsammans med kommunen lovar att genomföra följande åtgärder för att verka för en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i.

  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att genomföra minst två gemensamma trygghetsdialoger i Höörs kommun under 2018 med syfte att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunen.
  • Polisen och kommunen kommer att ha minst två riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet. Vid utbildningsinsatserna kommer jämställdhetsperspektivet att beaktas.
  • Polisen kommer att utföra minst två riktade narkotikainsatser i kommunen under 2018.
  • Kommunen ska snarast åtgärda skadegörelse och klotter på kommunal fastighet och kommunal platsmark utifrån sina riktlinjer samt upplysa skadegörelse och klotter till övriga ansvariga fastighetsägare och underhållsansvariga på övriga platser.
  • Kommunen skall arbeta med sk. Mörka områden för att skapa tryggare områden.
  • Vid genomförande av byavandringar skall även trygghetsaspekten beaktas.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske en gång per år och en sammanfattning/utvärdering kommer att göras och redovisas för trygghetsrådet.

Målsättning

Målsättning är att tryggheten ska öka vilket kommer att följas upp i den årliga trygghetsmäningen som görs gemensamt av polisen och Höörs kommun.


2018-05-21

Anna-Karin Boije                                    
Lokalpolisområdeschef 

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen