Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Hörby 2017

Inledning

 
För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mel­lan polisen och kommunen en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, medborgardialoger samt medarbetardialoger har polisen tillsammans med Hörby kommun under 2016 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2016-2019.

Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk över vilka strukturer vi ska ha för samverkan, inom vilka områden vi ska samverka samt vem och vilka som har ansvar för beslut och upp­följning inom respektive områden.

Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har lokala medborgarlöften tagits fram som direkt riktar sig till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser framförs för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hörby kommun.

Medborgarlöftena är insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och kommunen.

Bakgrund


Polisens trygghetsmätning som genomfördes i november-december 2015 visar att den fak­tiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna siffror. Även faktiska statistikuppgifter visar att utsattheten för brott ligger på en förhållandevis låg nivå. Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner en otrygghet över att framför allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage samt för att vistas ute ensam sen kväll.

Störningar genom buskörning i Hörby kommun har sedan länge upplevts som ett problem. Polisens trygghetsmätning 2015 visar att situationen blivit bättre vad gäller buskörning med moped och MC men gällande fortkörning med bil så upplever medborgarna fortfarande samma problem som tidigare.

Löften

Ökad synlighet för en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i

  • Kontinuerlig samverkan mellan polisen och kommunen i syfte att motverka otrygg­het, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar.
  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att genomföra två gemensamma trygghetsvandringar i Hörby kommun under 2017 med syfte att öka tryggheten med fokus på otrygga platser, belysning, rensning av buskage m.m.
  • Kommunen ska omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter på kommunal fastighet och mark.
  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att utföra två gemensamma medbor­gardialoger i Hörby kommun under 2017 för att ta tillvara medborgarnas kunskap, er­farenheter, upplevelser och ideer till förbättring gällande den lokala problembilden i Hörby kommun.
  • Polisen kommer att ha riktade insatser mot stöld och inbrott.

Att tillsammans arbeta för en tryggare trafiksituation i Hörby kommun

  • Polisen och kommunen kommer att ha en kontinuerlig samverkan i syfte att öka tryggheten i trafikmiljöerna samt för att minska buskörning och störande inslag till följd av detta.
  • Polisen kommer att utföra två riktade kontroller utöver det ordinarie trafikarbetet mot buskörning i Hörby kommun.
  • Hörby kommun kommer under året ta fram en gång- och cykelvägsplan.

Uppföljning och målsättning

 

Uppföljning kommer att ske halvårsvis och en sammanfattning/utvärdering kommer att göras innan årsskiftet 2017-2018.

Målsättning


Målsättning är att tryggheten ska öka vilket kommer att följas upp i den årliga trygghetsmät­ningen som görs gemensamt av polisen och Hörby kommun.


2016-12-22

Anna-Karin Boije                                 Susanne Meijer
Lokalpolisområdeschef                        Kommunstyrelsens ordförande

Dokument

Till toppen