Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Hörby

Medborgarlöften i Hörby kommun 2018

 

Inledning

För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mel­lan polisen och kommunen en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, medborgardialoger samt medarbetardialoger har polisen tillsammans med Hörby kommun under 2016 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2016-2019.

Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk över vilka strukturer vi ska ha för samverkan, inom vilka områden vi ska samverka samt vem och vilka som har ansvar för beslut och upp­följning inom respektive områden.

Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har lokala medborgarlöften tagits fram som direkt riktar sig till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser framförs för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hörby kommun.

Medborgarlöftena är insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och kommunen.

 

Bakgrund

Faktiska statistikuppgifter för 2017 visar att antalet polisanmälningar gällande kategorin våldsbrottslighet ligger på en ganska jämn nivå medan tillgrepps- och skadegörelsebrott minskar och kategorin övriga brott ökat något.
Polisens arbete kring narkotika och trafikbrottslighet har intensifierats i kommunen vilket inneburit att upprättade anmälningar kring dessa kategorier ökat.

Polisens trygghetsmätning som genomfördes i september till oktober 2017 visar att den fak­tiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna siffror. Man har en minskning i buskörning och att trafikregler inte respekteras i trafikmiljön. Även en ökning i att polisen bryr sig om det lokala problemen har blivit bättre. Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner en otrygghet över att fram­för allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage både utanför tätorten och i tätorten. Även ökning i otryggheten ute framförallt i tätorten där oron för överfall, misshandel och ofredande ligger högt. Oron för att utsättas för inbrott i bostad, garage och förråd både centrum och landsbygden har ökat och ligger högt.

 

Löften

Polisen tillsammans med kommunen lovar att genomföra följande åtgärder för att verka för en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i.

  • Polisen tillsammans med kommunen kommer att genomföra minst två gemensamma trygghetsdialoger i Hörby kommun under 2018 med syfte att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunen.
  • Polisen och kommunen kommer att ha minst fyra riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet. Vid utbildningsinsatserna kommer jämställdhetsperspektivet att beaktas.
  • Polisen kommer att utföra minst två riktade narkotikainsatser i kommunen under 2018.
  • Kommunen kommer arbeta med Öckeröprojektet för att minska drog- och alkohol­användning hos unga.
  • Kommunen ska omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter samt nedskräpning på kommunal fastighet och mark.
  • Vid genomförande av byavandringar skall även trygghet beaktas

 

Uppföljning och målsättning

Uppföljning kommer att ske halvårsvis och en sammanfattning/utvärdering kommer att göras innan årsskiftet 2018-2019.

 

Målsättning

Målsättning är att tryggheten ska öka vilket kommer att följas upp i den årliga trygghetsmät­ningen som görs gemensamt av polisen och Hörby kommun.


2018-02-26

Anna-Karin Boije                                 Susanne Meijer
Lokalpolisområdeschef                       Kommunstyrelsens ordförande

Dokument

Till toppen