Hörby – medborgarlöften

Gäller från 8 maj 2019 t.o.m. 30 april 2020.

Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och Hörby för år 2019
(uppdaterad 2020-01-28)

Uppföljning av medborgarlöftena i Hörby maj-augusti 2019

Inledning

Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk för den samverkansstruktur som ska finnas mellan Hörby kommun och polisen. Som ett komplement till överenskommelsen ska lokala medborgarlöften finnas. Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens ambitioner att vara närmre medborgarna. Löftena riktar sig direkt till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser utförs för att främja känslan av ökad upplevd trygghet och minska brottsligheten i Hörby kommun.

Utifrån brottsstatistik, trygghetsdialoger och senaste årets trygghetsmätning fortsätter Hörby kommun och polismyndigheten med medborgarlöften som påminner om tidigare års löften. Genom bland annat ett förbättrat resultat i den senaste trygghetsmätningen får kommunen och polisen indikation på att de aktiviteter och insatser som Hörby kommun och Polismyndigheten har genomfört påverkar medborgarnas känsla av upplevd trygghet/otrygghet på ett positivt sätt.

Syfte

Polisen och Hörby kommun ska samverka för att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och öka den upplevda tryggheten i kommunen. Syftet med medborgarlöften är att säkerställa aktiviteter mot problembilden.

Tid

Medborgarlöftena som presenteras nedan gäller från undertecknandet och till den 30 april 2020.

Uppföljning

Uppföljning ska ske utifrån förutbestämda källor. Uppföljning ska ske i samverkan där både kommun och polis ska dela med sig av utförda aktiviteter och statistik från mätningar och enkäter. Vid presentation av medborgarlöftenas utfall ska en gemensam sådan göras.

Problembild

Trygghetsmätning, medborgardialoger, medarbetardialoger, trygghetsdialoger, anmälningsstatistik, underrättelseinformation och övrig information som kommit till kommunen och Polisen används som grund för att få fram en lokal problembild:

Utifrån trygghetsmätningen 2018 ser vi att den upplevda tryggheten har ökat något i Hörby kommun och att utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå. Trygghetsmätningen talar dock om att medborgarna upplever stora problem med ungdomsgäng som bråkar och slåss och att det finns narkotikapåverkade personer i närområdet. Medborgarna avstår också att nyttja kollektivtrafikbuss på grund av upplevd otrygghet och att det finns en oro för att utsättas för inbrott i sin bostad.

Medborgarna uppger också i trygghetsmätningen att bilförare i mindre utsträckning än föregående år respekterar hastighetsbestämmelser.

Anmälningsstatistik visar att antalet polisanmälningar gällande kategorin våldsbrott ligger på en ganska jämn nivå (nedåtgående). Kategorin tillgrepp- och skadegörelsebrott samt villainbrott har minskat. I brottsstatistiken ser vi ett ökat antal trafikbrott inom Hörby kommun.

Från bland annat enkätundersökning hos Hörbys högstadieelever får kommunen indikationer på att användandet av alkohol och narkotika har ökat och krupit ner i åldrarna.

Löftena: Det här ska vi göra

 • Polisen i lokalpolisområde Eslöv och Hörby kommun lovar att genomföra följande åtgärder för att verka för en trygg, säker och en för alla samhällsgrupper jämlik och trivsam miljö att bo och vistas i.
 • Polisen tillsammans med kommunen, eller på var sitt håll, kommer att genomföra minst två trygghetsdialoger i Hörby kommun under 2019 med syfte att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunen
 • Polisen och kommunen kommer att ha minst fyra riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet och/eller ökad kunskap i vad som är brottsförebyggande och trygghetsskapande inom utbildningsämnet.
 • Polisen kommer att utföra minst sex riktade narkotikainsatser i kommunen under 2019 samt finnas i miljön där unga vistas för att i minst 15 fall upptäcka narkotikamissbruk hos unga individer.
 • Polisen kommer att ha minst sex riktade trafikkontroller med fokus på hastighetöverträdelser, trafikbeteende och nykterhet. Kontrollplatserna ska, i den mån det går, styras av tips, önskemål och underrättelser från medborgarna samt på platser som är olycksdrabbade.
 • Kommunen ska fortsätta arbeta med Öckeröprojektet för att minska drog- och alkoholanvändning hos unga.
 • Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande mot tobaksanvändning hos unga.
 • Kommunen ska omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter samt nedskräpning på kommunal fastighet och mark.
 • Vid genomförande av byavandringar skall även trygghet beaktas. Vid minst en av byavandringarna ska polisen delta.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Trygghetsdialoger och utbildningsinsatser ska påverka medborgarnas upplevda trygghet positivt. Trygghetsdialoger och utbildningsinsatser kan också fungera som informationskälla för bättre kunskaper om brottsförebyggande åtgärder.

  (Mäts genom polisens och kommunens trygghetsmätning samt antal aktiviteter.)

 • Fokus i arbetet med att minska ungdomars alkohol- och narkotikabruk samt tobaksanvändning ligger på att kunna sätta in tidiga vård- och stödinsatser. Önskade effekter är också att andelen som testat alkohol och narkotika minskar till kommande års elevundersökningar.

  (Mäts genom brottsstatistik, antal aktiviteter och resultat från elevenkät samt provtagning av narkotikaspår i avloppsvattnet.)

 • Kontakten med medborgare efter inkomna trafiksynpunkter och klagomål samt utförd aktivitet utifrån synpunkt ska säkerställa att den lokala polisen tar tillvara medborgarnas upplevelser angående trafikmiljön.

  (Mäts i antalet aktiviteter.)

 • Önskade effekter av snabbt borttagen skadegörelse är att skadegörelsebrotten ska minska.

  (Mäts genom brottsstatistik samt polisens trygghetsmätning.)

Följ med i hur det går!

Medborgarlöften ska följas upp av både kommun och polis. Uppföljningen ska ske kvartalsvis. Uppföljningen ska kunna följas genom traditionell media, polisens informationskanaler såsom polisen.se och lokal facebooksida (Polisen Eslöv Hörby Höör) samt på kommunens hemsida och kommunens facebooksida.

2019-05-08

 

Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande, Hörby kommun
Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef,lokalpolisområde Eslöv

Till toppen