Jönköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun har tecknat följande medborgarlöften som de tillsammans kommer arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2020

 • Identifiera och arbeta förebyggande på otrygga platser i Jönköpings kommun
 •  Arbeta aktivt mot drogförsäljning på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen och få dessa platser att upplevas som trygga

Aktiviteter

 • Polisen ska genomföra en enkätundersökning för att identifiera otrygga platser.
 • Polisen ska arbeta förebyggande genom fotpatrullering och krogtillsyner i krogmiljön natthelger.
 • Kommunen och Polisen ska genomföra gemensamma krogtillsyner vid minst fyra tillfällen.
 • Kommunen ska genom en enkät på kommunens hemsida samt appen ”Trivs i JKPG” låta kommuninvånare identifiera otrygga platser för eventuella vidare åtgärder.
 • Polisen ska arbeta med synlighet och kommunikation med medborgarna genom att fotpatrullera på områdena, främst Öxnehaga.
 • Polisen ska tillsammans med kommunen ge boende på Öxnehaga förutsättningar för att starta upp Grannsamverkan i den delen som innehåller flerbostadshus. Grannsamverkan bygger därefter på att de boende själva driver arbetet.
 • Kommunen ska informera och utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och ungdomar i de aktuella områdena om rutiner för orosanmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 §, Socialtjänstlagen (SoL).
 • Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas kontinuerligt för att redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Kommunen ska tillsammans med Vätterhem se över möjligheterna att förändra Öxnehaga torg i syfte att skapa en tryggare mötesplats.
 • Kommunen ska tillsammans med Polisen ha påbörjat minst två ärenden i den sociala insatsgruppen, SIG, med ungdomar från aktuella områden.
 • Kommunens personal från fritid, fält, skola ska tillsammans med Vätterhem och områdespolis fortsätta sin veckovisa samverkan på Öxnehaga genom så kallade ”torsdagsmöten”.

Medborgarlöfte 2018-2019

 • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping.

Aktiviteter

 • Polisen kommer genomföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Den strategiska säkerhetsgruppen (SSG) kommer att träffas kontinuerligt för att skapa gemensamma lägesbilder över kommunens områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen fortsätta förbättra och utveckla arbetet med sociala insatsgrupper.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak. Bland annat genom Jönköpings kommuns alkohol- och drogpolitiska program samt fortsätta arbetet med programmet "Föräldrar förebygger".

I arbetet med trygghetsskapande åtgärder i de centrala delarna av Jönköping
kommer vi arbeta med följande aktiviteter:

 • Polisen ska arbeta med synlighet genom att fotpatrullera i centrum.
 • Polisen ska arbeta för synlighet på helgnätter i krogmiljön.
 • Polisen ska använda sina polisvolontärer till trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska stötta föreningar som vill trygghets- och nattvandra i centrum. Och i samverkan med föreningar hjälpa till med rekrytering av nattvandrare genom kommunens frivilligcentral.
 • Kommunen ska göra en översyn av Juneporten och beakta trygghetsskapande åtgärder.
 • Kommunen ska arbeta med att förbättra belysningen i centrum på platser som upplevs som mörka.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1 2019

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2018

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2017.pdf