Kalix – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisiär närvaro, tillgänglighet, trafiksäkerhet:

Av lägesbilden framkommer att medborgare vill se att polisen syns ute bland allmänheten och arbetar för ökad trafiksäkerhet.

  • Genomföra minst tre medborgarkontakter i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som många människor rör sig ute på samhället.
  • Genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilt utdvalda ställen och tidpunkter i kommunen. En inriktning där är A-traktorerna.


Förebygga och minska narkotikamissbruket genom att:

  • Genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna. Detta i samverkan med socialtjänst och/ eller samverkanspartner från kommunen eller externt.
  • Prioritera det förebyggande arbetet med tidiga insatser i kommunen när det gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och annat missbruk.
  • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två tillfällen under året.

Förebyggande arbete mot mängdbrottsligheten genom att:

  • Löpande arbeta med grannsamverkan i kommunen och bistå med material, information och vidareutbildning.
  • Tillsammans med kommunen planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser i kommunen genom att arbeta fram var aktuell brottslighet kan komma att ske. Detta genom att genomföra minst två trygghetsvandringar tillsammans med kommunen och representanter från grannsamverkan.
  • Under året utföra minst två insatser mot bostadsinbrott och/ eller skoterstölder.

Målsättning med angivna medborgarlöften

De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ha en trygghetsskapande effekt.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/ överenskommelse mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun. Utifrån medborgarlöftet skall genomförande och eller handlingsplaner upprättas gemensamt och eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Kalix kommun ohc polisen ska tillsammans stärka kommunikationen och informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev och i sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt kommunalrådet i Kalix via ordförande i lokala Kalix brottsförebyggande råd. En skrfitlig uppföljning sammanställs senast februari 2020.