Karlsborg – medborgarlöfte

Under 2020 kommer polisen att rikta särskilt fokus på problemet med påverkade förare i trafiken.

Karlsborg

Under 2020 kommer polisen att ha focus på påverkade förare i trafiken. Bild: Lars Hedelin

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger, enkätundersökningar, statistik, erfarenheter, anmälda brott och finns angivet i överenskommelsen mellan polis och kommun.

Situationen idag

Karlsborgs kommun är en trygg kommun med låg anmäld brottslighet. Utifrån den interna kunskapen och anmälda brott har det dock framkommit att antalet trafikbrott ökar. Trafikanter som kör påverkade skapar även en otrygg miljö.

Under åren har polisen statistiskt kunna säkerställa att hög polisiär närvaro i specifika områden ökar träffsäkerheten gällande alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken.

Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

Vårt löfte till medborgarna

Under 2020 kommer polisen och Karlsborgs kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på problemet med påverkade förare i trafiken för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom kommunen.

Aktiviteter under 2020

 • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser (polisen).
 • Att fortsätta med genomförandet av trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens förskolor/skolor samt trafikutbildningar för kommunanställd personal. (kommunen).

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöfte 2019

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller till Karlsborgs kommun.

Kontakt

Irene Broberg

Irene Broberg
Kommunpolis i Karlsborg
Tel 114 14
irene.broberg@polisen.se

Karlsborgs kommun

Säkerhetssamordnare
Tel 0505-170 00 (vx)
kommun@karlsborg.se

Uppföljning 2019

Polisen och Karlborgs kommun lovade 2019 att ha särskilt fokus på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön. Åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Polisen har bland annat genomfört:

 

 • Regelbundna samverkansmöten mellan skola-socialtjänst-polis-fritid för en gemensam lägesbild i kommunen, även BRÅ möten och kontakt med säkerhetschefen.
 • Samtal och möten med kommuninvånare angående den upplevda trygghet och otryggheten, grannsamverkansmöten.
 • Skolbesök, kontakt med ungdomar och skolpersonal.
 • Trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med focus på påverkade förare i trafiken, bristfälliga fordon och trafikfarliga beteenden. Kontaktskapande och gränssättande.
 • Hastighet och nykterhetskontroller samt trafikövervakning i tätort och ytterområden.
 • Trafikkontroller och övervakning utanför förskolor.
 • Trafikkontroller efter tips av allmänheten – återkoppling.
 • Jobbat tipsbaserat mot alkohol och droger i trafiken.
 • Trafiksektionen från Skara varit på plats ett flertal gånger.
 • Synlighet, närvaro och fotpatrull i och utanför tätort.
 • Kontroll av A-traktorer – föräldrakontakter.
 • Arbete mot störande fordonstrafik, fordon tillhörande den ”störande” kategorin stoppades och kontrollerades.
 • Inre utlänningskontroll av förare.
 • Patrullering vid för oss ”kända” adresser.
 • Uppföljning av inkomna tips gällande trafik.
 • Stor närvaro och många kontroller, rapporteringar och tillsägelser, flertalet lagföringar. Synlighet i bil och till fots, kontaktskapande och gränssättande.