Uppföljning medborgarlöfte Karlsborg

Medborgarlöfte 2018 med särskilt fokus på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön. Insatser mot trafikanter som bryter mot trafikregler och skapar otrygghet.

Polisen har trafikkontroll

Polisen har genomfört hastighet, nykterhetskontroller och trafikövervakning på olika platser i kommunen.

Så har vi uppfyllt vårt löfte

Detta har polisen genomfört:

 • Möten skola-socialtjänst-polis-fritid och BRÅ möten, läget i kommunen.
 • Träffar med trafikinformatören.
 • Hastighet och nykterhetskontroller samt trafikövervakning i tätort och ytterområden.
 • Trafikkontroller och övervakning utanför förskolor.
 • Flertalet lagföringar – rattfylleri, omhändertagna körkort och bilar, ordningsbot mm.
 • Samarbetat med trafiksektionen från Skara, som även haft sin ATK vagn (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) uppställd och mätt hastighet i kommunen.
 • Synliget, närvaro och fotpatrull i och utanför tätort.
 • Flertalet riktade kontroller mot A-traktorer och mopeder i och utanför tätort.
 • Flygande besiktningar mot personbilar och A-traktorer – föräldrakontakter.
 • Arbete mot störande fordonstrafik, fordon tillhörande den "störande" kategorin stoppades och kontrollerades.
 • Kontroll av cyklar, delat ut broschyren "Cykla rätt".
 • Inre utlänningskontroll av förare.
 • Patrullering vid för oss "kända" adresser.
 • Uppföljning av inkomna tips gällande trafik.

Stor närvaro och många kontroller, rapporteringar och tillsägelser. Synliga i bil och till fots. Kontaktskapande och gränssättande bland ungdomar.

Detta har kommunen genomfört:

 • Trygg och säker generation: Trafiksäkerhetsutbildningar för kommunens skolelever med start för 5-åringar och upp till åk 9. Det är olika tema för årskullarna, t.ex. säkra skolvägar övergångställen, cykelsäkerhet, cykelhjälmsinformation, mörkerövningar, moped och a-traktorer, alkohol och droger i trafiken mm.

 • Förskolan
  - 5-åringar på trafikdag vid Moliden med Trafiksäkerhetssamordnaren och Räddningstjänsten med focus på cykelsäkerhet samt brandinformation.

 • Årskurs 1
  - Bussövning för skolskjutsberättigade barn, genomförs varje år. Övningen äger rum ute på skolorna i samarbete med skolskjutsentreprenörer.

  -Information och praktik vid övergångsställe. Arbetsmaterial angående trafiksäkerhet längs skolvägen, arbetas med under lektionstid i samarbete med trafiksäkerhetsamordnaren. Turistkartan används som underlag för skolvägs inventering.

 • Årskurs 2
  - Besök av Räddningstjänsten. Teori./ material "Vi lär oss om eld och brand"

 • Årskurs 3 
  - Cykelsäkerhets-information på skolan.
  Cykelsäkerhetsdagar med fokus på trafikregler, cykelhjälm och säker cykel i samverkan mellan skolan och trafiksäkerhetssamordnaren.

 • Årskurs 4 
  - Bussövning för skolskjutsberättigade barn, genomförs varje år. Övningen äger rum ute på skolorna i samarbete med skolskjutsentreprenörer.

  - Mörkerkvällar på skolan med Trafiksäkerhetssamordnare, fokus på reflex och mörkertrafik. Reflexer delas ut.

 • Årskurs 5 
  - Säkerhetsdag med räddningstjänsten i skolan. Brandteori med fokus på anlagd brand, brand i kläder, handbrandsläckare.

 • Årskurs 8 
  - En säkerhetsdag med olika stationer där Trafiksäkerhetssamordnare, Polis, Ambulans, Räddningstjänst mfl samarbetar. På denna dag tas olika aspekter av säkerhet upp; till exempel droger och alkohol, brandkunskap, trafiksäkerhet och första hjälpen mm.


 • Trafikmätningar vid skolor och andra platser i kommunen med radarskåp.
 • Trafiksäkerhetsutbildningar i bil och minibuss för kommunens personal.
 • Inspektion av skolvägar (för vissa elever) i samverkan med Kollektivtrafikenheten och Trafiksäkerhetssamordnaren.
 • Hastighetsinformation: Hastighetspåverkan via Din fart-displayer samt artiklar i lokaltidningen.
 • Inspektioner vid skolorna på morgonen vid avsläppning av elever mm.
Till toppen