Karlshamn – medborgarlöften

Trafikolyckor medför ofta stort personligt lidande för de inblandade samtidigt som samhällets kostnader kan bli stora. Ett aktivt förebyggande arbete ska göras främst med inriktning mot situationer och platser där barn och ungdomar kan tänkas bli offer.

Lokalpolisområde Karlshamn förbinder sig att:

  • Genomföra två trafikkontroller varje vecka med nykterhets-, hastighets- eller beteendeövervakning i anslutning till skolor och förskolor samt på de vägar där barn och ungdomar färdas till och från skolan.
  • Sommartid genomföra två trafikkontroller varje vecka med nykterhets- hastighets- eller beteendeövervakning i anslutning till badplatser och fritidsanläggningar samt på de vägar där barn och ungdomar färdas till dessa platser.

Kontrollplatser ska väljas utifrån polis- och kommunanställdas kunskap om den lokala problembilden men också efter allmänhetens önskemål.

Karlshamns kommun förbinder sig att:

  • Verka för en god trafikmiljö kring förskolor och skolor.
  • Systematiskt kartlägga och förbättra skolvägar för barn och ungdomar.
  • Systematiskt kartlägga och förbättra trafikmiljöerna i anslutning till badplatser och fritidsanläggningar i kommunen.

Kunskapsinhämtning ska ske genom kommunanställdas kunskap samt undersökningar om hur barn och ungdomar uppfattar tryggheten i den egna trafikmiljön.


Karlshamn den 16 december 2015

Anders Knutsson
Chef lokalpolisområde Karlshamn

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

Dokument