Karlskrona – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte Karlskrona kommun.

Inledning

Dessa medborgarlöften är en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Karlskrona och Karlskrona kommun för de kommande verksamhetsåren 2016 - 2020.

I samband med införande av en nationell polis, Polismyndigheten, har det varit målsättningen att arbeta med lokala problembilder samt att komma närmre medborgarna. Att den lokala polisen och Karlskrona kommun samverkar i olika frågor har sedan länge varit ett framgångsrikt arbetssätt.  Denna samverkan kommer nu att vässas ytterligare genom att den lokala polisen och Karlskrona kommun gemensamt tar fram problembild och lovar åtgärder i form av medborgarlöften.

Problembild

I Karlskrona har polisen och Karlskrona kommun gemensamt haft medborgardialoger med kommuninvånarna. Medborgardialogerna har varit på evenemang där stora mängder människor från alla delar av kommunen besöker såsom Lövmarknaden och Torgfesten. Vi har även riktat en medborgardialog på seniordagen då vi tillsammans med kommunens representanter samtalade med kommuninvånare. Överlag så är den gemensamma nämnaren att man önskar en mer synlig polis överlag i kommunen.

Medborgarlöften, vad är det?

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelser mellan Polis och kommun. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra samarbetspartner lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Lokalpolisområde Karlskrona och Karlskrona Kommun ska tillsammans ta fram medborgarlöften utifrån samverkansöverenskommelsen och kommunicera samt arbeta efter dessa under nästkommande överenskommelseperiod. Löftena skall vara skrivna på ett sådant sätt att de lätt går att följa upp samt enkelt för alla att förhålla sig till. Medborgarlöftena kan också förnyas utan att någon ny samverkansöverenskommelse är gjord.

Effekter

De övergripande målen för de lokala medborgarlöftena är att öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna i kommunen och att misshandelsfallen i centrummiljö ska minska samt att människor ska känna sig trygga. För att kunna följa upp detta ska det årligen följas upp genom de lokala trygghetsmätningarna samt utvecklingen av anmälda brott i Karlskrona kommun.

Medborgarnas förtroende för polisen ska öka, vilket också ska följas upp genom polisens trygghetsmätning.

 

Medborgarlöften

 1. Säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter
 2.  

  - Att inventera cykel- och gångbanor i Karlskrona kommun för att tydliggöra vad som är cykelbana och gångbana..

  - Att polisen genomför minst tio riktade kontroller mot beteendebrott på cykel samt lika många kontroller gentemot beteendebrott av bilförare på platser där detta har betydelse för gående och cyklandes trafiksäkerhet.

  - Att polisen och Karlskrona kommun gemensamt genomför kampanjer för att öka kunskapen om trafikregler riktat mot de som kör bil, cyklar eller går i Karlskrona.

  - Att polisen vid varje skolstart samt löpande under året genomför minst 6 kontroller vid skolorna riktat mot de som kör bil för att främja trafiksäkerheten i skolmiljön.

 3. Att verka för en trygg miljö i samband med besök i centrum på helger, dag som kväll.
 4.  

  - Polisen kommer att tillsammans med Karlskrona kommun genomföra minst 4 gemensamma krogtillsyner på krogar i Karlskrona.

  - Polisen kommer att ha en högre närvaro kring krogarna i samband med stängning. 

  - Karlskrona kommun kommer att verka för att nattvandrande föreningar är verksamma varje helg från april till september detta i samverkan med polisen.

  - Att tillsmammans med Länsstyrelsen och Karlskrona kommun vara delaktiga i utbildning av krögare, ordningsvakter och entrévärdar i ansvarsfull alkoholservering.

 Karlskrona 2016-12-20

Börje Dovstad
Ordf. Lokala Brottsförebyggande rådet
Magnus Bergman
Chef lokalpolisområde Karlskrona

Dokument