Karlstad – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya organisation. Det är lokalpolisområde Karlstad (fortsättningsvis LPO Karlstad) som lovar att genomföra åtgärder och kommunicera genomförda åtgärder.

De gör detta tillsammans  med Karlstads kommun. De båda har tillsammans genomfört medborgardialoger i form av enkäter och workshops. De har tillsammans analyserat medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområde:
Den sammanvägda  bilden av de problemområden  som finns i LPO Karlstad är:

l .   Våld i offentlig miljö

2.   Otrygga miljöer

3.   Narkotika- och alkoholrelaterad  brottslighet

Dessa tre områden har gemensamma  beröringspunkter, och oavsett vilket område man arbetar inom så kommer man beröra alla tre områden. LPO Karlstad och Karlstads kommun kommer under år l inrikta sig på ett problemområde,  för att därefter successivt utöka arbetet med medborgarlöfte.

LPO Karlstad och Karlstads kommun kommer inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad  brottslighet. Skälet till detta är att de två översta är en konsekvens av den narkotika- och alkoholrelaterade  brottsligheten.


• Medborgarlöftet gäller från l oktober 2016-30 september 2017.

•  Uppföljning ska genomföras tillsammans  under året. LPO Karlstad är sammankallande  och leder uppföljningen.

• LPO Karlstad är sammankallande  och leder arbetet med att kommunicera hur arbetet fortskrider.
 

 

Vad gör  polisen och kommunen?

• Polisen och kommunen kommer tillsammans genomföra utökade tillsyner mot krogar och nattklubbar med inriktning på berusningsnivå.

• Polisen och kommunen kommer tillsammans  utveckla samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera hanteringen av ärenden.

•  Polisen och kommunen kommer tillsammans  utveckla informationsutbytet över rådande situation i kommunen, gällande berusningsnivåer, och andra oroshärdar.

 

Lokalpolisområde Karlstad kommer att...

. .. fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter, så som centrala
Karlstad, bostadsområden och kransorter.

... genomföra insatser mot försäljning av narkotika, inriktat mot ungdomar.

... delta i gemensamma tillsyner med inriktning på berusningsnivå

... beivra överträdelser  mot lokala ordningsföreskrifter i form av alkoholförtäring  inom förbudsområdet

 

Karlstads kommun kommer att...

. . . genomföra tillsyner med inriktning på krogar, restauranger och nattklubbar med inriktning överservering och ansvarsfull alkoholservering

... systematiskt bedriva riktade informationskampanjer inom ramen för det systematiska ANDT-arbetet.

...utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen.

...bedriva ett förebyggande arbete mot doping.