Kävlinge – medborgarlöften

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2017

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2018

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2019


Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2020

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöften är framtagna från den aktivitetsplan, vilken årligen upprättas. Medborgarlöftet ska också spegla den sammantagna lägesbilden i kommunen, vilken framtagits genom medarbetardialoger i lokalpolisområde Kävlinge, samt genom avhållna medborgardialoger i Kävlinge kommun. Även utfallet i 2019-års trygghetsmätning har beaktats.

Kävlinge kommun och polisens arbete med att identifiera riskområden/ problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott är ständigt pågående. Genom medborgarlöften genomför kommun och polis insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Situationen idag

Kävlinge är en kommun med relativt låg brottslighet. Dock har antalet anmälningar ökat under 2019 i jämförelse med 2018. Ökningen kan delvis förklaras av den kraftiga uppgången av antalet bilinbrott på Center Syd. Misshandel utomhus samt cykelstölder ökar något. Skadegörelsebrotten ligger på i stort sett samma nivå, medan vi ser en minskning gällande narkotikabrotten samt inbrott i bostad.

Under ett antal år har polisen genomfört trygghetsmätningar, bland annat i Kävlinge kommun, för att belysa medborgarnas upplevda oro kring ett antal variabler. Den totala oron har sammanfattats i ett problemindex. 2019 års mätning visar att problemindex minskat från 1.68 i 2018-års mätning till 1.58 i 2019-års mätning, vilket är en positiv utveckling.

Utfallet av 2019-års trygghetsmätning visar att medborgarnas oro för bostadsinbrott fortfarande är relativt hög. Detta trots en fortsatt minskning under ett antal år. En relativt hög oro kan också urskiljas gällande trafik, med tonvikt på höga hastigheter. Glädjande är att oron för att bli överfallen / misshandlad i sitt område har minskat från föregående mätning. Positivt är också att andelen som inte har varit utsatt för någon form av brott ökat från 2018-års mätning. Andelen som uppfattar att polisen inte bryr sig om de lokala problemen är fortfarande låg.

Utfallet av de medborgardialoger som utförts är uppfattningen i stort att den lokala polisen bör jobba förebyggande och för ökad synlighet. Man önskar också insatser på trafikområdet, främst  kring höga hastigheter. Även den lokala polisens samarbete med kommunen upplevs som viktig, där bland annat besök/synlighet på skolor och fritidsgårdar får en hög svarsfrekvens.

Det finns också en oro för brottslig utveckling hos ungdomar samt drogutveckling. Det som även i årets medborgardialog får en mindre svarsfrekvens är önskan om att jobba mer mot bostadsinbrott, vilket kan vara ett uttryck för den rådande minskningen av antalet bostadsinbrott  under 2019. Gällande otrygga platser får järnvägsstationen i Kävlinge en hög svarsfrekvens

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten, öka tryggheten samt att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

  • Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
  • Verka för en fortsatt minskning av bostadsinbrotten.
  • Antalet grannsamverkansområden skall öka.
  • Ökad märk-DNA användning.  
  • Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga.  
  • Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer samt att förebygga en brottslig utveckling, genom att bland annat arbeta mot narkotikaanvändning.   

Polisen och Kävlinge kommun kommer även i fortsättningen att arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön samt verka för minskat antal skadegörelsebrott. Samverkan kommer också att ske gällande arbete kring narkotikahantering. Dock anges dessa åtgärder inte i medborgarlöften.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Kävlinge och Kävlinge kommun kommer under 2019 att samverka för att genomföra nedan angivna löften.

  • Vi ska ytterligare utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom bland annat minst tre nya informationstillfällen. I samband med detta ska information ges kring märk-DNA samt grannsamverkansapplikationer. Vi ska också erbjuda redan befintliga grannsamverkansföreningar ytterligare informationstillfällen.
  • Vi ska vara synliga/närvarande på strategiska platser och tider. Här avses också närvaro vid såväl Sillamarknad i Barsebäck som Vårmarknad i Kävlinge. Som hjälp kan användas polisens husbil samt polisens volontärer.
  • Vi ska utveckla den redan befintliga samverkan med andra aktörer i det                 brottsförebyggande arbetet.  
  • I det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar ska polisen göra minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal.

Följ med i hur det går!

Dessa medborgarlöften ska följas upp halvårsvis av polis och kommun i samverkan, med fokus på genomförande och kvalitetssäkring. Uppföljningarna ska redovisas på polisens och kommunens hemsida och sociala medier.

Kävlinge 2020-01-08

För Kävlinge kommun
Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten
Kajsa Persson
Tf lokalpolisområdeschef