Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Kävlinge – medborgarlöften

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2017

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2018


Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2019

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöften är framtagna från den aktivitetsplan, vilken årligen upprättas. Medborgarlöftet ska också spegla den sammantagna lägesbilden i kommunen. En viktig del i denna lägesbild är avhållna medborgardialoger. 

Kävlinge kommun och polisens arbete med att identifiera riskområden/ problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott är ständigt pågående. Genom medborgarlöften genomför kommun och polis insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet. 

Situationen idag

Kävlinge kommun är en kommun med en relativt låg brottslighet och antalet anmälningar ser ut att minska i år i jämförelse med 2017. Cykelstölder och skadegörelse är de två vanligaste brotten. I jämförelse med 2017 ser vi dock en minskning av såväl skadegörelsebrotten som cykelstölder. Även misshandel utomhus ser ut att minska i jämförelse med 2017. Emellertid finns tecken på att narkotikaanvändningen ökar i kommunen. 

Under en rad år har det i Kävlinge kommun genomförts trygghetsmätningar för att belysa medborgarnas upplevda oro kring ett antal variabler/företeelser. Den totala oron har sammanfattats i ett problemindex. I 2018 års mätning visar index att den upplevda tryggheten ligger på exakt samma index(1.68) som mätningen under 2017. 

Utfallet i årets trygghetsmätning visar att medborgarnas oro för olika typer av inbrott fort-farande är stor, tonvikten finns här på inbrott i bostad. Antalet bostadsinbrott har dock minskat ytterligare sedan 2017. En relativt hög oro kan också urskiljas gällande trafik, med tonvikt på höga hastigheter. En något förhöjd oro kan urskiljas gällande att utsättas för våldsbrott utomhus. Dock har den faktiska brottsligheten angående misshandel utomhus minskat under 2018. Glädjande är att allmänheten upplever att polisen bryr sig mer om de lokala problemen. 

Utfallet i de medborgardialoger som utförts är uppfattningen i stort att den lokala polisen bör jobba förebyggande och för ökad synlighet.  Man önskar också insatser på trafikområdet. Även den lokala polisens samarbete med kommunen upplevs som viktig, där besök på skolor och fritidsgårdar för en hög svarsfrekvens. 

Det finns också en oro för brottslig utveckling hos ungdomar. Det som dock minskat i svarsfrekvens är önskan om att jobba mer mot bostadsinbrott, vilket kan vara ett uttryck för den rådande minskningen av antalet bostadsinbrott i kommunen.      

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten, öka tryggheten samt att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

  • Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
  • Bostadsinbrotten ska inte öka.
  • Fler grannsamverkansområden.
  • Ökad märk-DNA användning.
  • Synligheten och närvaro på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga.
  • Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att förebygga en brottslig utveckling ska stärkas, genom att bland annat arbeta mot narkotikaanvändning.

Polisen och Kävlinge kommun kommer framgent att arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön samt verka för minskat antal skadegörelsebrott. Ökad samverkan kommer också att ske gällande förebyggande arbete kring narkotika.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Kävlinge och Kävlinge kommun kommer under 2019 att samverka för att genomföra nedan angivna löften. 

  • Vi ska ytterligare utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom bland annat minst tre nya informationstillfällen. I samband med detta ska information ges kring märk-DNA samt grannsamverkansapplikationer. Vi ska också erbjuda redan befintliga grannsamverkansföreningar ytterligare informationstillfällen.
  • Vi ska vara synliga/närvarande på strategiska platser och tider. Här avses också närvaro vid såväl Sillamarknad i Barsebäck som Vårmarknad i Kävlinge. Som hjälp kan användas polisens husbil samt polisens volontärer.
  • Vi ska ytterligare stärka samverkan med andra aktörer som kan bidra med synlighet och närvaro i brottsutsatta områden.
  • I det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar ska polisen göra minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal.

Följ med i hur det går!

Dessa medborgarlöften ska följas upp halvårsvis av polis och kommun i samverkan, med fokus på genomförande och kvalitetssäkring. Uppföljningarna ska redovisas på polisens och
kommunens hemsida och sociala medier.

Kävlinge 2018-12-17    

För Kävlinge kommun

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten

Patrik Ahrlin
Lokalpolisområdeschef

Till toppen