Kil – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya styrmodell. Det är lokal-polisområde Karlstad (fortsättningsvis LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Kils kommun som gemensamt genomfört medborgardialog i form av enkäter. Vi har tillsammans analyserat
medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella
problemområden.

Problemområde:

Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Kils kommun är:

 1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak.
 2. Stölder och inbrott.
 3. Våld i offentlig miljö.

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter.

LPO Karlstad och Kils kommun kommer inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak bland ungdomar.

 • Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2018 – 31 december 2019, med möjlighet att revidera vid årsskiftet 2018/ 2019.

 • Uppföljning ska genomföras tillsammans varje halvår. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen.

 • LPO Karlstad är sammankallande och leder arbetet med att kommunicera hur arbetet fortskrider.

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd, med inriktning på berusningsnivå och ansvarsfull alkoholservering.

 • genomföra tillsyn mot verksamhet som säljer tobak.

 • utveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera hanteringen av ärenden.

 • genomföra riktade informationskampanjer inom ramen för det systematiska ANDT-arbetet, exempelvis till föräldrar med skolelever.

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.

 • genomföra minst två st. insatser mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar, om underrättelseläget medger detta.

 • genomföra minst en trafikkontroll varannan vecka i genomsnitt.

 • erbjuda varje högstadieskola besök och narkotika/alkoholinformation.

Kils kommun kommer att:

 • utveckla och utöka arbetet med barn och ungdomar i riskzonen.