Kiruna – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norra Lappland och Kiruna kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Medborgarlöften 2018

Medborgarlöften för 2018 från polismyndigheten och lokala brottsförebyggande rådet i Kiruna kommun består av tre områden: trafik, våld samt droger och unga.

Lokala brottsförebyggande rådets medborgarlöften 2018

Belysning är den faktor som lyfts som trygghetsskapande i alla tre temaområden, men har i medborgardialogerna som genomförts under 2017 främst koppling till trafik och våld.

 • Tekinska verken (TVAB) kommer under 2018 fortsätta arbeta med att byta ut och förstäkra belysning kring utvalda vägar i Kiruna. Området med mycket människor och trafik kommer att prioriteras.
 • Kirunabostäder (KBAB) kommer under 2018 att arbeta med att förbättra belysningen kring sina hyresfastigheter på Kyrkogatan (21A-D), Skyttegatan (2) och planer finns också att fortsätta belysningsprojektet på Lombolo (Rönn-, samt Videplan) med belysningsförbättringar.

Gällande trafik kommer Tekniska verken även att:

 • Under 2018 fortsätta arbetet med slyröjnin goch belysningsåtgärder i området runt prioriterade gång- och cykelvägar.
 • Arbeta med cykelplan för Kiruna centrum.
 • Aktivt arbeta med utveckling av nya snöupplagsplatser där snöhanteringen är ett problem i bostadsområden, vägar och parker.
 • Göra informationsinsatser tillsammans med polisen gällande exempelvis datumparkering i samband med snöröjningsinsatser.

Förebyggande arbete i temaområden våld samt droger och unga:

 • Polismyndigheten och Kiruna kommun kommer under 2018 att arbeta med information till skolungdomar kring vad våld i form av kränkningar på sociala medier innebär och ger för konsekvenser.
 • Polismyndigheten och Kiruna kommun kommer fortsätta att samverka kring förebyggande arbete om droger och unga under 2018 genom att informera unga, vuxna och föräldrar om lokala problem.
 • Syftet med informationen är att få unga medvetna om konsekvenser av droger och för sin person vid exempelvis brott. När det gäller de vuxna är syftet att öka kunskap och delaktighet på ungas arenor, exempelvis på stan, vid evenemang, Ungdomens hus, vid idrottssammanhang eller på digitala medier.

Finansiering för trygghetsskapande insatser sker med befintliga medel inom budget och genom att driftverksamheterna i Kiruna kommunpartner och Kiruna kommun som ingår i kommunens lokala brottsförebyggande råd, utför arbetet.

Polismyndigheten Norra Lapplands medborgarlöften 2018

 • Polisen arbetar underrättelsestyrt vilket innebär att polisen behöver få information från medborgarna för att planera verksamhet. Polisen kommer därför finnas på plats i olika delar av kommunen för informationsinhämtning, anmälansupptagning och för att vara mer tillgängliga.
 • Polisen kommer att arbeta utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv riktat mot hastighet och rattonykterhet vid skolor och förskolor, samt längs väg E10, E45, Lv395 och Lv870. Detta innefattar även fjällmiljö och terräng.
 • I det förebyggande arbetet med barn och unga i hela Kiruna kommun kommer Polisen i Kiruna erbjuda alla kommunala skolor  och friskolor ett utbildningsmaterial för utvalda årskurser inom olika områden.
 • Polisen och Kiruna kommun kommer att informera vuxna och föräldrar om lokala problem. Syftet är att få vuxna delaktiga på ungas arenor, exempelvis på stan, Ungdomens hus, vid idrottssammanhang eller på digitala medier. Polisen arbetar för att närvara vid ungas arenor.
 • Polisen kommer arbeta förebyggande mot lokala problembilder gällande drogproblematik i kommunen och våld i offentlig miljö.