Köping – medborgarlöften

Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund för fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Köpings centrum genom polisiär närvaro och synlighet.
  • Polisen lovar att vid minst fem tillfällen genomföra trygghetsskapande åtgärder i Köpings centrum genom riktade polisiära insatser innefattande fotpatrullering, förstärkt med polisvolontäruppdrag.
  • Polisen lovar att utföra trafiksäkerhetsinsatser på de platser i kommunen som i medborgardialogerna särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta gäller även platser utanför Köpings tätort.
  • Köpings kommun lovar att arbeta med att skapa tryggare belysning i den offentliga miljön.
  • Köpings kommun lovar att under året arbeta förebyggande mot cykelstölder. Kommunen kommer att installera en kameraövervakning av cykelparkeringen på stationsområdet i syfte att förebygga cykelstölder på denna särskilt utsatta plats.

Gemensamt löfte 2016

  • Köpings kommun och polisen lovar att under året gemensamt genomföra en kartläggning gällande bostadsområdet Nygård för att under 2017 arbeta med ett trygghetsskapande projekt i området.