Uppföljning medborgarlöfte Kungälv 2018-2019

Medborgarlöftet för 2018-2019 fokuserade på ökad trygghet, trafiksäkerhet och riktade insatser mot brottsaktiva.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Kungälvs kommun gör till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Det här lovade vi mellan oktober 2018 - oktober 2019

Insatser för ökad trygghet

Vi kommer att fokusera på Nordmannatorget och Komarken eftersom de är platser invånarna upplever som mest otrygga.

 • Vi ska arbeta för en permanent kameraövervakning på Nordmannatorget och omgivningarna som upplevs som otrygga. Polis

Lokalpolisområdet har undersökt möjligheten att få upp kameror på Nordmannatorget. Polismyndighetens begränsade resurser för kameraövervakning gör att man behöver prioritera andra platser i regionen framför Nordmannatorget.

Lokalpolisområdet kommer fortsätta arbeta för en permanent kameraövervakning på Nordmannatorget och dess omgivningar.

 • Fler poliser på Nordmannatorget och i Komarken som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst 200 tillfällen under året. Polis

Polis har ökat sin närvaro på Nordmannatorget och i Komarken under aktuell period. Målet att fotpatrullera vid minst 200 tillfällen kan anses vara uppfyllt, medräknat hotspot-patrullering och tillsyner. Hotspot innebär att man fotpatrullerar i närheten av sitt fordon under en kortare tidsperiod.

Riktade insatser mot brottsaktiva

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

 • Vi lovar att fördjupa vårt samarbete mellan polis, socialtjänst och kriminalvård i syfte att få till stånd en livsstilsförändring för målgruppen. Detta ska ske genom att aktivt ta kontakt med 10 brottsaktiva personer som är bosatta i kommunen och genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur kriminalitet och eventuellt missbruk. Kommun, polis och kriminalvård

I ett tidigt skede identifierades ett tiotal personer i aktuell målgrupp. Omgående visade ett fåtal personer intresse att delta. Vi valde att begränsa antalet individer i syfte att förändra och fördjupa arbetet och hitta en stabil struktur och rättsäker hantering då vi styrs utav olika lagstiftningar.

 • Arbetet vilar på upphävande och sekretess mellan myndigheter.
 • Polis har en stödfunktion och nära personlig kontakt med klient.
 • Kriminalvård samarbetar med socialtjänst inför/ under och efter påföljd och har utsett två handläggare med fokus på klienter från Kungälv.
 • Socialtjänst koordinerar arbetet utifrån individernas behov.
 • De tre myndigheterna närvarar vid träffar tillsammans med klient i syfte att möjligöra en livsstilsförändring.

Kriminalvården återkoppling:

 • Samarbetet har resulterat i att klienterna har skött sina verkställigheter och kommit till frivården i högre utsträckning än tidigare.

Socialtjänsten återkoppling:

 • Förändringar utifrån samarbetet har förenklat samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst.
 • Samverkan mellan polis har förstärkt även på andra områden och gällande andra individer än de som är berörda av medborgarlöftet.

Polisens återkoppling:

 • Ser en ökad skötsamhet och högre närvaro vid utsatta träffar hos socialtjänst och frivård.
 • Relationen till individen och målgruppen har förbättrats och kan i förlängningen underlätta en förändrad livsstil hos klienten.

Insatser för ökad trafiksäkerhet:

 • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet. Polis

Vi har under perioden genomfört 37 hastighetskontroller i Kungälv. 106 ordningsföreläggande utfärdades.Trafikinsats i lokalpolisområdet med fokus på Epa-/A-traktorer har genomförts vilket resulterade i:

 • 4 anmälningar olovlig körning.
 • 1 anmälan tillåtande av olovlig körning.
 • 12 flygande besiktningar.
 • 19 kontrollbesiktningar.
 • 6 registreringsbesiktningar.
 • 1 A-traktor belades med körförbud.
 • 3 föreläggande om kontrollbesiktning (mopeder)
 • 1 ordningsbot gällande tonade sidorutor.
 • 1 anmälan vårdslöshet i trafik.
 • Cirka 60 föräldrakontakter.

Kontroller gjordes i samtliga högstadier inom lokalpolisområde Kungälv/ Ale.