Kungsbacka – medborgarlöften

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka, samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska.

Samverkansöverenskommelse för 2019–2020

Syfte

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att samarbeta och samordna det brottsförebyggande arbetet. Syftet med överenskommelserna är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan Kungsbacka kommun och polisen och därigenom förbättra tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Överenskommelsen bygger på att det är viktigt med långsiktiga och kontinuerliga brottsförebyggande strategier samtidigt som det ska finnas en flexibilitet för kortsiktiga insatser utifrån specifika behov och händelser.

Arbetsmetod

Som grund för det gemensamma arbetet ligger samverkansöverenskommelsen. Polisen och Kungsbacka kommun arbetar årligen tillsammans med sina lokala lägesbilder. Lägesbilderna, tillsammans med resultatet från de medborgardialoger som genomförts i Kungsbacka, används som underlag till en handlingsplan. Särskilda delar av handlingsplanen lyfts fram utifrån medborgarnas önskemål och formuleras som gemensamt medborgarlöfte som följs upp regelbundet.

Organisation

Kungsbackas förvaltningar företräds i det lokala Brottsförebyggande rådet, där också representanter från räddningstjänsten, polisen och Region Halland ingår. Rådet arbetar utifrån målområden kring trygghet och tar fram förslag på åtgärder och beslutsunderlag till en styrgrupp som fattar besluten. I arbetet med att ta fram beslutsunderlag kan rådet tillsätta tillfälliga eller fasta arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska bestå av representanter från berörda kommunala och regionala förvaltningar, myndigheter samt organisationer och andra samverkande aktörer. De insatser och åtgärder som planeras ska styras genom uppsatta processmål. Rådet ansvarar för att utveckla, följa upp och revidera planerade åtgärder.

I styrgruppen representeras Kungsbacka kommun av berörda förvaltningschefer och polisen av lokalpolisområdeschefen. Dessa har mandat att ta beslut och tillsätta resurser.

Information

Överenskommelsen ska vara känd inom polisen, Kungsbacka kommuns förvaltningar och bland förtroendevalda. Både Kungsbacka kommun och polisen ska arbeta för att sprida kännedom om överenskommelsen, både inom sina egna organisationer, till externa samarbetspartners och till kommuninvånare.

Samverkansområden mellan polis och kommun
• ANDT – Alkohol, narkotika, doping och tobak.
• Bostadsinbrott
• Moped/cykelstölder
• Skadegörelse/klotter
• Integration, EU-migranter
• Trygghet i och kring skolan
• Trygghet i trafiken
• Trygghet i offentlig miljö
• SSPF-nätverk – Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid.

Medborgarlöfte 2019 – 2020

Under 2019 – 2020 kommer Kungsbacka kommun och polisen ge löften inom följande fyra teman, likt förgående år. Löftena har utformats utifrån det som framkom i medborgardialogen samt polisens och kommunens lägesbilder. Dialogen genomfördes under april-maj 2018 i alla tätorter inom kommunen, på Elof Lindälv- och Aranäsgymnasiet samt i en webbenkät där invånarna hade möjlighet att ge sina svar på nätet. Polisen och Kungsbacka kommun hade medarbetare som var ute och intervjuade drygt 1000 personer. De teman som vi ger löfte inom är:
­ Trygghet för unga
­ Trygghet för seniorer
­ Trygghet i trafik
­ Trygghet i offentlig miljö

1. Trygghet för unga

I trygghetsundersökningar med barn och unga i Kungsbacka kommun har det framkommit att många upplever otrygghet i samband med ombyte och dusch innan eller efter idrottslektionerna.

Medborgarlöfte:
1.1 Kungsbacka kommun lovar att fortsätta dialogen på grund- och gymnasieskolor för en tryggare upplevelse i omklädningsrummet. En åtgärdsplan upprättas efter skolans behov.

Syfte: Skapa en tryggare situation i omklädningsrummen.
Ansvar: Kommunens förvaltningar Service, Kultur och Fritid, För- och grundskola, Gymnasium och Arbetsmarknad.
1.2 Polisen lovar att under 2019-2020 ha minst två områdespoliser med fokus på brottsförebyggande arbete för ungdomar.

Syfte: Skapa trygghet genom snabb återkoppling för punktinsatser.
Ansvar: Polisen.

2. Trygghet för seniorer

Under 2019-2020 vill Kungsbacka kommun och polisen fortsätta uppmärksamma målgruppen seniorer. Detta gå grund av den ökande mängden av bedrägerier som framförallt drabbar dessa personer.
Medborgarlöfte:
2.1 Kungsbacka kommun och polisen lovar att tillsammans vid minst sex tillfällen hålla föreläsningar om trygghet ur seniorers perspektiv.

Syfte: Skapa en större trygghetskänsla hos seniorer.
Ansvar: Kommunens förvaltning för Kultur och Fritid och polisen.

3. Trygghet i trafik

I medborgardialogen framkom vidare att invånarna finner det oroande med ungdomars vårdslösa trafikbeteende. Polisen och kommunen kommer under 2019-2020 arbeta med förebyggande insatser för att öka kunskapen om regler och trafiksäkerhet hos ungdomar samt vårdnadshavare.

Medborgarlöfte:
3.1 Polisen och kommunen kommer att hålla en föreläsning om trafiksäkerhet, med
fokus på mopeder, A-traktorer och mopedbilar. Föreläsningen kommer att vara en del av Föräldrar Emellan-programmet under våren 2019. Föreläsningen riktas till ungdomar samt vårdnadshavare men är öppen för alla.

Syfte: Åstadkomma en ökad medvetenhet samt beteendeförändring i hur ungdomar framför sina fordon.
Ansvar: Förvaltningen för Teknik och polisen.

3.2 Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål
från medborgare har inkommit eller som en del för en ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel: kontroll av mopeder och A-traktorer, mopedbilar, hastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller. I samverkan med kommunen görs regelbundna mätningar i trafikmängder och hastigheter.

Syfte: Med hjälp av trafikövervakning skapar vi oss en gemensam lägesbild i samverkan mellan kommun och polis. Dessa mynnar ut i riktade åtgärder över tid.
Ansvar: Förvaltningen för Teknik och polisen.

4. Trygghet i offentlig miljö

I medborgardialogen var önskan om utökad och bättre belysning för att öka trygghet och säkerhet det som invånarna önskade mest av allt av kommunen. Av polisen önskades ökad synlighet och närvaro. Centrala Kungsbacka, området runt Kungsmässan och biblioteket Fyren samt Resecentrum var de platser som många påtalade att de upplever som otrygga.

Medborgarlöfte:
4.1 Kommunen lovar att fortsätta sin satsning på åtgärder genom effekt- och trygghetsskapande belysning på utvalda platser. Samt att arbeta med projektet Tre trygga tunnlar där tre tunnlar i kommunen kommer att väljas ut årligen och prioriteras utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.
Syfte: Skapa trygghet genom utökad belysning.
Ansvar: Kommunens förvaltning för Teknik

4.2 Polisen lovar att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet. Med hjälp av polisens volontärer stärks det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen.
Syfte: Öka trygghet genom polisnärvaro vid upplevda otrygga platser och tidpunkter.
Ansvar: Polisen och Polisens volontärer.

Kontakt Kungsbacka

Anna Lindqvist, kommunpolis
010-566 04 39
anna.lindqvist@polisen.se

Kungsbacka kommun ingår i polisområde Halland.