Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Kungsbacka

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka, samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska.

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 2018

Syfte

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att samarbeta och samordna det brottsförebyggande arbetet. Syftet med överenskommelserna är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan Kungsbacka kommun och polisen och därigenom förbättra tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Överenskommelsen bygger på att det är viktigt med långsiktiga och kontinuerliga brottsförebyggande strategier samtidigt som det ska finnas en flexibilitet för kortsiktiga insatser utifrån specifika behov och händelser.

Arbetsmetod

Som grund för det gemensamma arbetet ligger samverkansöverenskommelsen. Polisen och Kungsbacka kommun arbetar årligen med att skapa en gemensam lägesbild. Den, tillsammans med resultatet från de medborgardialoger som vi genomfört i Kungsbacka, används som underlag till en handlingsplan. Särskilda delar av handlingsplanen lyfts fram utifrån medborgarnas önskemål och formuleras som gemensamt medborgarlöfte som vi följer upp regelbundet.

Organisation

Kungsbackas förvaltningar företräds i det lokala Brottsförebyggande rådet, där också representanter från räddningstjänsten, polisen och Region Halland ingår. Rådet arbetar utifrån målområden kring trygghet och tar fram förslag på åtgärder och beslutsunderlag till en styrgrupp som fattar besluten. I arbetet med att ta fram beslutsunderlag kan rådet tillsätta tillfälliga eller fasta arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna ska bestå av representanter från berörda kommunala och regionala förvaltningar, myndigheter samt organisationer och andra samverkande aktörer. De insatser och åtgärder som planeras ska styras genom uppsatta processmål. Rådet ansvarar för att utveckla, följa upp och revidera planerade åtgärder.

I styrgruppen representeras Kungsbacka kommun av berörda förvaltningschefer och polisen av lokalpolisområdeschefen. Dessa har mandat att ta beslut och tillsätta resurser.

Information

Överenskommelsen ska vara känd inom polisen, Kungsbacka kommuns förvaltningar och bland förtroendevalda. Både Kungsbacka kommun och polisen ska arbeta för att sprida kännedom om överenskommelsen, både inom sina egna organisationer, till externa samarbetspartners och till kommuninvånare.

Medborgarlöften 2018

Under 2018 kommer Kungsbacka kommun och polisen ge löften inom fyra teman. Löftena har utformats efter det som framkom i medborgardialogen samt i trygghetsundersökningar för barn och unga som utförts i kommunens skolor under 2017. Dialogen genomfördes under maj-juni 2017 i alla tätorter inom kommunen samt i en webbenkät, där invånarna hade möjlighet att ge sina svar på nätet. Polisen och Kungsbacka kommun hade medarbetare som var ute och intervjuade över 900 personer. De teman som vi ger löften om är:  
Trygghet för unga – barnlöfte  
Trygghet för äldre  
Trygghet tillsammans  
Trygghet i offentlig miljö

1. Trygghet för unga – barnlöfte

I trygghetsundersökningar med barn och unga i Kungsbacka kommun har det framkommit att många upplever otrygghet i samband med ombyte och dusch innan eller efter idrottslektionerna. Det framkom också en önskan om att polisen är mer närvarande där ungdomar befinner sig.

Medborgarlöfte:

1.1 Kungsbacka kommun lovar att på minst tre skolor hålla dialog med elever för att ta reda på vad som behövs för att upplevelsen i omklädningsrummet ska bli tryggare. Ansvariga förvaltningar lovar att genomföra förändringar så långt det är möjligt. Eftersom det är de ungas förslag som ska styra går det inte att förutspå någon exakt resursåtgång. Vid förslag från elever som av ekonomiska eller andra skäl inte går att genomföra under löftesåret 2018, kommer eleverna få återkoppling om varför och på så sätt öka sina kunskaper om beslutsprocesser och arbetsgången i politiskt styrda organisationer.

1.2 Kungsbacka kommun lovar också att i anslutning till detta löfte arbeta med jämställdhet, attityder och beteenden hos unga bland annat genom projektet Machofabriken.  

1.2  En föreläsning för vuxna om hur vuxna kan vara goda förebilder för barn och unga kopplat till trygghet och värdegrundsfrågor kommer att anordnas av nätverket Föräldrar emellan. 

1.3 Polisen lovar att fokusera på ungdomars situation i Kungsbacka genom att på frekvent tid besöka platser där det är känt att ungdomar uppehåller sig.

1.4 Polisen lovar att under 2018 ha minst två ungdomsutredare som prioriterar ärenden med koppling till ungdomar.

2. Trygghet för äldre

Under 2018 vill Kungsbacka kommun och polisen uppmärksamma målgruppen äldre medborgare, eftersom medborgardialogen visat att äldre personer känner sig otrygga i olika miljöer och sammanhang.

Medborgarlöfte:

2.1 Kungsbacka kommun och polisen lovar att tillsammans vid minst tre tillfällen under 2018 hålla föredrag om trygghet ur äldres perspektiv för äldre personer.

3. Trygghet tillsammans

I medborgardialogen framkom att invånarna anser att de kan göra en hel del själva för att skapa en trygg miljö i Kungsbacka kommun. Dialogen visade också att medborgarna i hög grad är oroade för inbrott i sina hem. Kommunen och polisen vill därför uppmuntra och stötta invånarnas egna insatser samt göra medborgarna delaktiga i trygghetsarbetet genom forskningsbeprövade metoder.

Medborgarlöfte:

3.1 Kungsbacka kommun och polisen lovar att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan. Polisen och kommunen ska under minst sex tillfällen hålla utbildningar i grannsamverkan och under minst 12 tillfällen skicka ut information om läget med bostadsinbrott till de personer som ingår i nätverket grannsamverkan.  

4. Trygghet i offentlig miljö

I medborgardialogen var önskan om utökad och bättre belysning för att öka trygghet och säkerhet det som invånarna önskade mest av allt av kommunen. Av polisen önskades ökad synlighet och närvaro. Centrala Kungsbacka, området runt Kungsmässan och biblioteket Fyren samt Resecentrum var de platser som många påtalade att de upplever som otrygga, främst kvälls och nattetid.

Medborgarlöfte:

4.1 Kommunen lovar att satsa extra på effekt- och trygghetsskapande  belysning på utvalda platser samt att arbeta med projektet Tre trygga tunnlar där tre tunnlar i kommunen kommer att väljas ut och prioriteras utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.

4.2 Polisen lovar att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet.

Kontakt Kungsbacka

Ann Rönnäng, kommunpolis
010-566 04 39
ann.ronnang@polisen.se

Kungsbacka kommun ingår i polisområde Halland.

 

Till toppen