Laholm – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Här presenteras medborgarlöftet för Laholms kommun 2021.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av arbetet inom polisen och kommer att vara det framöver. Det är en del av den samverkansöverenskommelse som finns sedan tidigare mellan Laholms kommun och polisen. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning tillvara för att göra den lokala lägesbilden tydligare. När löftena tas fram ska kommun-
invånare involveras och löftena ska innehålla det som invånarna
upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som kommun och polis
tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Laholms kommun och polisen har ett löpande lägesbildsarbete för att parterna ska vara uppdaterade kring aktuellt läge i kommunen kopplat till brottsföre-byggande och trygghetsskapande arbete.

Under hösten 2020 har det genomförts en trygghetsundersökning i digital form. Enkäten har också funnits i pappersform på ett antal platser.

Resultatet visar att invånarna upplever centrala Laholm, Altona, Campus
Laholm, Glänningeområdet och Knäred som otrygga platser. I dessa områden bor, verkar och uppehåller sig invånare regelbundet. Därför är ovan nämnda områden prioriterade under 2021 i samverkan mellan kommun och polis.

Då områdena består av olika boendeformer, kommunala och privata verksam-heter, är det av vikt att Laholms kommun och polisen samverkar. Detta bör ske internt och externt för att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten på platserna.

Medborgarlöfte

Polisen och Laholms kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja
invånarnas upplevda trygghet på nedanstående platser.

Delar av Laholm som innefattar:

 • Centrala Laholm. (Centrumkärnan inklusive stadsparken).
 • Altona. (Violvägen och intilliggande vägar).
 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Osbecksgymnasiet, Folkhälso-centrum, intilliggande parkeringsplatser och verksamheter).
 • Glänningeområdet (Glänningeskolan, vårdcentralen, området kring sjön och intilliggande parkeringsplatser).
 • Knäreds tätort.
 • Övriga orter i kommunen.

Polisen och Laholms kommun lovar att:

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar
  mellan 13 och 24 år,
 • samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,
 • gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,
 • förmedla en relevant mediabild,
 • stötta grannsamverkan och andra ideella brottsförebyggande
  verksamheter,
 • motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kameraövervakning.

Polisen lovar att: 

 • synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,
 • trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,
 • genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de utpekade områdena,
 • samverka med kommunens skolor,
 • besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media,
  företag och föreningar genom positiv kommunikation.

Laholms kommun lovar att:

 • kontinuerligt arbeta med hastighetssänkande åtgärder,
 • förbättra kommunikationen kring pågående projekt med koppling till trygghet och säkerhet,
 • kommunicera med invånarna kring möjligheterna att skapa aktiviteter och träffpunkter,
 • kontinuerligt arbeta med kommunens buskage i trygghets- och
  säkerhetsskapande syfte.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.