Laholm – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Här presenteras medborgarlöftet för Laholms kommun 2020.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av arbetet inom polisen och kommer att vara det framöver. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis. Den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Problembild

Kommun och polis har i samverkansöverenskommelsen (2018 - 2020) bedömt att arbete med ungdomar i åldern 13 till 24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område. Här ingår bland annat fortsatt arbete med sociala insatsgrupper.

Under hösten 2019 har det genomförts trygghetsundersökning genom medborgardialoger och en digital enkät. Resultatet visar att medborgarna upplever områdena kring Altona, centrala Laholm, Campus Laholm, Glänningeområdet och Stadsparken som otrygga platser. I dessa områden bor, verkar och uppehåller sig Laholmare regelbundet. Därför är ovan nämnda områden prioriterade under 2020 i samverkan mellan kommun och polis. Då områdena består av olika boendeformer, skolverksamhet och även företag är det av vikt att kommun och polis samverkar. Både internt och externt för att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten på platserna.

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas
upplevda trygghet på nedanstående platser:

Delar av Laholm som innefattar:

 • Altona.
 • Centrala Laholm.
 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Osbecksgymnasiet och intilliggande parkeringsplatser och verksamheter).
 • Glänningeområdet (Nya Glänningeskolan, vårdcentralen och intilliggande parkeringsplatser).
 • Stadsparken.
 • Övriga orter i kommunen.

Polis och kommun lovar att:

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar
  mellan 13 och 24 år,
 • samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,
 • gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,
 • förmedla en relevant mediabild,stötta grannsamverkan och andra ideella brottsförebyggande verksamheter,
 • motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kameraövervakning.

Polisen lovar att:

 • synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,
 • trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,
 • genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de utpekade områdena,
 • samverka med kommunens skolor,
 • besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar genom positiv kommunikation.

Kommunen lovar att:

 • kontinuerligt arbeta med hastighetssänkande åtgärder,
 • förbättra kommunikationen kring pågående projekt med koppling till trygghet och säkerhet,
 • kommunicera med ungdomarna kring möjliga aktiviteter, lokaler och sysselsättningar som kommunen erbjuder,
 • kontinuerligt arbeta med kommunens buskage i trygghets- och säkerhetsskapande syfte.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.