Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Laholm 2017

Medborgarlöften är en del av polisens nya styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av styrmodellen för polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskom-melser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis. Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning till vara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polis och kommun tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.  

Problembild

Polis och kommun har i samverkansöverenskommelse bedömt att arbete med ungdomar i åldern 13-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område och här igenom också utvecklingen av sociala insatsgrupper.

Under hösten 2016 har det genomförts medborgardialoger runt om i Laholms kommun. Dessa har ytterligare stärkt uppfattningen om att medborgarna upplever otrygghet i ut-kanten av statskärnan så som LP-Hanssons väg, Stadsparken, Folkhälsocent-rum, Campus Laholm, Altona och Glänninge. I detta område rör sig en stor del av kommunens ungdomar men även vuxna som bl.a. tar sig till och från områ-dena med bil eller via gång och cykelvägar. Områdena besöks av både invånare från Laholms centrala delar och invånare utanför Laholm. Därför är ovan nämnda område prioriterat under 2017 i samverkan mellan polisen och kom-munen.

Det ska betonas att några av områdena är och ska vara en mötesplats för unga, unga vuxna och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Dessa om-råden fungerar idag som mötesplatser och är i väldigt många delar oerhört po-sitiv för kommunen och dess invånare.

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upp-levda trygghet på följande platser i kommunen.

Delar av Laholm som innefattar:

 • LP Hanssons väg
 • Området kring Folkhälsocentrum
 • Campus Laholm
 • Altona
 • Glänninge
 • Trädgårdsstaden
 • Kringliggande orter

Detta ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

Polis och kommun lovar att:

 • Samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13-24 år.
 • Samverka för att ha en gemensam lägesbild.

Polisen lovar att:

 • Trafikövervakning - med inriktning mot hastighetsöverträdelser.
 • Brottsförebyggande åtgärder och insatser i de utsatta områdena.
 • Synlighet - polisiär närvaro i hela kommunen med prioritet på de om-råden som medborgarna pekat ut.
 • Positiv kommunikation genom att besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar.
 • Grannsamverkan - bibehålla och utveckla verksamheten i kommunen.

Kommunen lovar att:

 • Hastighetssänkande åtgärder - genomföra en översyn gällande hastig-heter och möjligheten till hastighetsbegränsande åtgärder.
 • Belysning - genomföra en översyn av kommunens belysning och skapa nya rutiner för anmälnings- och reparationsförfarandet.
 • Fortsatt verksamhet för ungdomar - skapa sysselsättning och aktiviteter för kommunens ungdomar.

Läs mer om hur vi följer upp medborgarlöftet i Laholm:

Kristian brinner för brottsförebyggande arbete

Medborgarlöfte 2018

Arbetet med medborgarlöftet 2017 är i full gång och ingår i den dagliga verksamheten. Arbetet med medborgarlöftet för 2018 har nu startat. I länken nedan kan ni svara på frågor om trygghet med mera i Laholms kommun.
Era svar utgör en viktig del i polisens och Laholms kommun kommande arbete och tar bara några minuter att fylla i. Enkäten finns tillgänglig fram till sista oktober.

Svara på frågorna i enkäten före den sista oktober.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.

Till toppen