Laholm – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av arbetet inom polisen. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns sedan tidigare mellan kommun och polis. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål kommun och polisen arbetar med lokalt. Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning till vara för att göra den lokala problembilden tydligare. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Problembild

Kommun och polis har i samverkansöverenskommelse bedömt att arbete med ungdomar i åldern 13-24 (unga och unga vuxna) är ett prioriterat område och här igenom också utvecklingen av sociala insatsgrupper. Under hösten 2017 har det genomförts medborgardialoger. Medborgarna upplever centrala Laholm, området kring Campus, Stadsparken samt området kring Violvägen som mest otryggt. Dessa områden är frekvent besökta av kommunens invånare.

Därför är ovan nämnda områden prioriterade under 2018 i samverkan mellan kommun och polis.

Några av områdena är och ska vara en mötesplats för unga, unga vuxna och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Dessa områden fungerar idag som mötesplatser och är i väldigt många delar oerhört positiv för kommunen och dess invånare.  

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på följande platser i kommunen.

Delar av Laholm som innefattar:

 • Centrala Laholm(området kring Stortorget och Stadsbiblioteket)
 • Campus Laholm(Folkhälsocentrum, Lagaholmsskolan, Sparbanksvallen)
 • Stadsparken
 • Området kring Violvägen
 • Kringliggande orter

Detta ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

Polis och kommun lovar att:

 • Samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13-24 år.
 • Samverka för att ha en gemensam lägesbild.
 • Ha ett upparbetat kontaktnät vid uppkomna situationer.
 • Ungdomsgäng som drar runt

Polisen lovar att:

 • Trafikövervakning - med fokus på hastighetsöverträdelser.
 • Brottsförebyggande åtgärder och insatser i de utsatta områdena.
 • Synlighet – polisiär närvaro i hela kommunen med prioritet på de områden som medborgarna pekat ut.
 • Positiv kommunikation genom att besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar.
 • Besöka kommunens skolor.
 • Grannsamverkan - bibehålla och utveckla verksamheten i kommunen.

Kommunen lovar att: 

 • Hastighetssänkande åtgärder - genomföra en översyn gällande hastigheter och möjligheten till hastighetsbegränsande åtgärder.
 • Belysning – genomföra en översyn av kommunens belysning och      skapa nya rutiner för anmälnings- och reparationsförfarandet.
 • Fortsatt verksamhet för ungdomar – skapa sysselsättning och aktiviteter för kommunens ungdomar.
 • Översyn av buskage vid vägar, skicket på cykelbanor, avsaknaden av cykelbanor.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.

Till toppen