Landskrona – medborgarlöften

För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. Grunden för arbetet är Landskrona stads och polisens gemensamma överenskommelse för ökad trygghet. Medborgarlöftet är ett komplement till överenskommelsen och grundar sig på behov som framkommit i trygghetsmätningar samt i dialog med medborgare och medarbetare.

Karlslund

Situationen idag

År 2017 beslutade polismyndigheten att utse Karlslund till ett så kallat "särskilt utsatt område". Ett särskilt utsatt område kännetecknas bland annat av hög kriminalitet och socioekonomisk utsatthet. Redan tidigare hade ett gemensamt utvecklingsarbete mellan befintliga fastighetsägare, polis samt Landskrona stad påbörjats med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Polisen och Landskrona stad har en löpande dialog med boende, föreningsaktiva och personer som arbetar i Karlslundsområdet. Många uttrycker att förhållanden har förbättrats både avseende trygghet och kriminalitet. De utmaningar och störningar som framkommer vid samtalen är rädsla för speciella personer i det egna området, rädsla för att vara ute ensam sen kväll, nedskräpning, lågt förtroende för myndigheter samt för få aktiviteter för barn och unga.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Landskrona och Landskrona stad lovar att under 2019 tillsammans arbeta för att minska brottsligheten och öka de boendes trygghet och förtroende för myndigheter. En gemensam ansökan avseende kamerabevakning av området kommer att göras.

Polisens åtagande

Två kontaktpoliser ska vara kopplade till Pilängskolan.Polisen ska en gång per termin besöka Plantans, Pilängsgårdens och Drömmens förskola.Polisen ska vid två tillfällen per termin besöka Ungdomshuset Karlslund.Underrättelsestyrda kontroller och insatser ska återkommande genomföras av polisen med fokus på vapen, narkotika och otillåten påverkan.Den polisiära synligheten i området ska vara fortsatt hög och upplevas av de boende i området som frekvent.

Landskrona stads åtagande

Landskrona stad kommer under 2019 att fortsätta genomförandet av det långsiktiga strukturella arbetet avseende infrastruktur och boende för att på ett konstruktivt sätt utveckla Karlslundsområdet. Arbetet ska även präglas av ökad dialog och delaktighet i området.

Det långsiktiga målet är att tryggheten och sysselsättningsgraden ska öka och att området ska innehålla ett varierat utbud av upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Under 2019 påbörjas arbetet med att upprätta radhus i södra delen av Karlslund. Under året även byggs en ny lekplats i området med utgångspunkt i idéer från barn och unga.

Trafiksäkerhet

Situationen idag

De senaste trygghetsmätningarna visar att många Landskronabor upplever att trafik utgör ett problem och skapar otrygghet. Det kan exempelvis röra sig om buskörning med moped och att bilar kör för fort. I senaste trygghetsmätningen ansåg till exempel 55 procent att bilar som kör för fort är ett stort problem, 30 procent ansåg att trafikregler sällan respekteras.

I den digitala trygghetsvandringen som genomfördes i början av 2018 pekade Landskronaborna ut ett antal platser som upplevdes särskilt utsatta. Några av dessa platser ligger till grund för detta medborgarlöfte. Även platser som pekas ut i 2019 års digital trygghetsvandring kommer att inkluderas i arbetet för säkrare trafikmiljöer.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Landskrona och Landskrona stad lovar att under 2019 tillsammans arbeta för att Landskronabornas upplevelse av trafiksäkerheten ska förbättras.

Polisens åtagande

Med utgångspunkt i digitala trygghetsvandringar genomför polisen trafikkontroller med inriktning på nykterhet, trafiksäkerhet och hastighet. Arbetet bedrivs på platser som pekats ut som mer osäkra än andra i Landskrona tätort och i landsbygdens kransorter. Kontrollerna sker kontinuerligt och kommer även att vara en del av polisens nationella trafikveckor.

Stadens åtagande

Landskrona stad ser över trafiksäkerheten på de platser som framkommer i de digitala trygghetsvandringarna. Målet är att utforma trafikmiljön så att säkerheten ökar för alla trafikanter.

Möjliga åtgärder kan vara hastighetsbegränsningar, trafikmätningar, farthinder, trafikljus eller förbättrade gång- och cykelbanor.

Följ med i arbetet

Uppföljning av arbetet med att öka trafiksäkerheten kommuniceras löpande via stadens och polisens hemsidor samt Facebook: @Landskronastad respektive @polisennordvastraskane.

En sammanfattning av insatserna och det resultat de gett görs vid årsskiftet 2019/2020.

Christian Nordin
Tf. chef, lokalpolisområde Landskrona

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande

 

Till toppen