Leksand – medborgarlöften

När medborgarna i Leksands kommun upplever otrygghet är det främst kopplat till polisfrånvaro, trafikfrågor, utemiljö samt risken för överfall.

Det visar den lägesbild som tagits fram med hjälp av medborgar- och medarbetardialoger och analys av statistik.

I dialogerna efterfrågas en lokalt förankrad polis som har lokalkännedom om kommunen och centralorten och som har tid för kontakt med både medborgare och näringsliv. Medborgarnas vetskap om att polisen ofta är frånvarande i närområdet och att detta leder till lång utryckningstid utgör en stor otrygghet.

Det framkommer vidare att det upplevs som otryggt på kvällar och helger. Under dessa tider är det mörkt, vilket i sig är en otrygghet, och fler personer är i rörelse. Det finns önskemål om en ökad synlighet av patrullerande poliser på platser där det finns en förhöjd risk för brott.

Detta nämns i flera dialoger och är aktuellt i de centrala delarna av Leksand, och särskilt på Noret. Hjultorget är även en plats där medborgarna upplever ett behov av utökad polisiär närvaro. Det framkommer att det på denna plats, främst under sommarhalvåret, är mycket busliv bland annat i form av bilar som bränner däck och spelar hög musik på kvällar och nätter.

Oförsiktiga bilister i trafiken är något som medborgarna uppmärksammar som ett problem. Det framkommer att denna otrygghet upplevs vara stor då bilister kör fort och oansvarigt i områden där många barn rör sig, exempelvis runt en skola. Ett oansvarigt framförande av fordon bidrar även till en otrygghet för andra trafikanter.

Effekter

  • Genom ökad närvaro och synlighet bidra till att människor känner sig tryggare i  trafiken och på offentliga platser. Att polisen befinner sig i trafiken gör också att det upptäcks andra brott som enligt dialogerna skapar otrygghet som trafikfarliga bilar, stöld och narkotikabrott m.m.
  • Sänkta medelhastigheter på vägavsnitt som identifierats som otrygga för allmänheten.
  • Minska störande körning i bostadsbebyggelse framförallt under kvällar och nätter.

Dessa effekter ska uppnås genom de löften om åtgärder som polis och kommun tecknar gemensamt.

Uppföljning

Arbetet med Medborgarlöftet kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt. Uppföljningen kommer att ske via förnyade medborgardialoger, medarbetardialoger, analys av statistik samt via BRÅ och arbetsgrupper.

Kommunicera med medborgarna

Hur arbetet med medborgarlöftet fortlöper ska kommuniceras till medborgarna.
Detta kommer att ske via sociala medier, tidningar och genom fortlöpande medborgardialoger.

Medborgarlöfte från 1 november 2016 – 30 april 2017

  • Polisen ska öka sin närvaro i Leksands kommun genom utökade fordonskontroller (hastighet och nykterhet) dag och kvällstid. Fokus ska läggas vid buskörning kvälls/nattetid.
  • Polisen ska öka sin närvaro (fotpatrullering) i Leksand, främst Noret samt vid Hjultorget i Insjön under eftermiddag och kväll.
  • Polisen ska besöka skolor och under temat ”lag å rätt” informera om regler och attityder i trafiken 
  • Leksands Kommun ska göra en förändring i den lokala ordningsstadgan och förbjuda utsändning från högtalaranläggning som uppenbart stör den allmänna ordningen.
  • Leksands kommun ska arbeta för en tryggare utemiljö genom att förbättra belysningen, exempelvis längs Solvändan, cykel- och gångvägar i Insjön samt gångvägar runt om Noret.
  • Leksands kommun ska fortsätta arbetet med trafikmätningar i syfte att ge underlag till polisen.

Nytt medborgarlöfte

Under hösten 2018 kommer ett nytt medborgarlöfte att tecknas.