Lidingö – medborgarlöften

Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lidingö stad och gäller under hela 2019.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och kommunens kunskap har lett fram till prioriteringar av viss polisiär verksamhet. Löftet gäller under hela 2019.

Medborgarlöftena utgår från fyra prioriterade områden:

  • Trygghet
  • Ungdomar
  • Tillgreppsbrott
  • Trafik

Det här ska vi göra

  1. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer arbeta mot upplevd otrygghet på Lidingö. Detta ska genomföras genom exempelvis trygghetsvandringar, medborgardialog, trygghetsskapande kommunikations-insatser och olika samverkansforum.
  2. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer aktivt arbeta för att minska användning av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak bland ungdomar. Detta ska genomföras genom bland annat nattvandringar, samverkansmöten, informationsmöten för vårdnadshavare, riktade operativa insatser och skolbesök.
  3. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra aktörer utveckla det brottsförebyggande arbetet mot tillgreppsbrott på Lidingö. Detta ska ske genom bland annat informationsmöten med grannsamverkansföreningar, stödja Grannsamverkan på hjul samt under året löpande skicka ut nyhetsbrev med aktuell brottsstatistik, trender samt brottsförebyggande råd gällande tillgrepp.
  4. Polisen ska utifrån aktuell lägesbild genomföra riktade insatser mot trafikbrott på Lidingö. Insatserna ska riktas mot bland annat hastighetsöverträdelser på vägar utanför skolor och trafikbrott på moped inklusive mopedbilar.

Peter Ågren
Chef, lokalpolisområde Norrmalm, region Stockholm

Till toppen