Lidköping – medborgarlöften

Ett medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun, och grundar sig i den lägesbild som speglar medborgarnas egna önskan om var den framtida polisiära och kommunala resursen skall förläggas.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region väst.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region Väst. Bild: Lars Hedelin

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor.

Medborgarlöfte i Lidköping för 2020

Förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping.

Medborgarlöftet i Lidköping för 2020

Medborgarlöftet har framtagits genom dialoger med medborgare som bor och verkar i kommunen. Vad man upplever som viktigast för att känna sig trygg och säker.
Medborgardialoger är en grund till medborgarlöften som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Problemområden

Under 2019 har ett antal medborgardialoger genomförts. Vid dessa tillfällen har personer fått svara på frågor i en enkätundersökning gällande trygghetsfrågor.
Problemområdena är identifierade genom dessa dialoger med medborgarna och utifrån medarbetardialoger med anställda inom polis och kommun.

Förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

I våra möten med invånarna i Lidköpings kommun är det många som tycker att kommunen och polisen ska prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Att polisen är synlig på skolor och fritidsgårdar och att vara där ungdomar finns för att bygga relationer var något många prioriterade.

Trygghet i Lidköpings tätorter

I medborgardialogerna framkommer det att polisen och kommunen bör arbeta för ett tryggare centrum i Lidköpings tätorter. Det är på kvällar och nätter som man upplever sig otrygg och otryggheten beror delvis på berusade och narkotikapåverkade människor. Utökad och bättre belysning uppgav många som en åtgärd för att för att öka tryggheten och säkerheten. Många av de tillfrågade uppgav att en närvaro och synlighet av vuxna, fältsekreterare och polis är viktigt för att känna trygghet.

Medborgarlöfte 2020

Polisen lovar:

 • Att i vårt förebyggande arbete inom kommunen för en narkotikafri skolmiljö i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasieskolan kan hund användas för bl a narkotikasök.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk.
 • I nära samarbete med Socialtjänsten hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.
 • Fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten, företrädesvis vid helgkvällar, vid de områden som upplevs som otrygga utifrån rådande lägesbild.

Kommunen lovar:

 • Upprätta en drogpolicy för Lidköpings skolor som är anpassat till den lagstiftning som bl.a. styr polisens möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.
 • Arbeta förebyggande med droginformation och utbildningar till skolpersonal och föräldrar, samt individuella insatser för ungdomar i riskzonen via socialtjänsten.
 • Att på olika sätt engagera föräldrar och vuxna att vara ut på kvällar och helger.
 • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en ökad trygghet i kommunen.

Tillsammans lovar vi:

 • Fortsätta samarbetet mellan polis och fältsekreterare, för att tillsammans identifiera ungdomar som är i riskzonen för användande av narkotika.
 • Ytterligare förstärka det praktiska samarbetet mellan polis och kommun genom gemensamma insatser, t.ex. ”Dansa utan droger”.
 • Genomföra tätortsvandringar i syfte att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer som människor vill vistas i.

Åtgärderna ska bidra till att förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i narkotikamissbruk.
Den upplevda tryggheten ska öka på de allmänna platser och vid de tidpunkter som framkommit i medborgardialogerna.

Följ hur det går!

Invånarna i Lidköping kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se
 • Facebook: Polisen västra Skaraborg
 • Instagram: Polisen västra Skaraborg
 • www.lidkoping.se

Kontakt med kommunpolisen

Anders Johansson kommunpolis Lidköping

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Anders Johansson via e-post: Anders Johansson

Lidköpings kommun:
Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Uppföljning

Så har vi uppfyllt vårt löfte 2019

Polisen har under året genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2019.

Medborgarlöftet har tagits fram genom att vi haft medborgardialoger med boende inom Lidköpings kommun. Polisen har också haft en egen medarbetarenkät för sina anställda som också legat till grund för vårt medborgarlöfte.
Medborgarlöftet för 2019 så lovade bland annat polisen att jobba aktivt med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping centrum.

Drogförebyggande

Polisen har under året rört sig aktivt i krogmiljöer och otrygga platser för att bl a förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk. Ett av målen är att samtliga skolor inom kommun skall vara drogfria. Ett led i vårt arbete har varit bl a. använda hund vid sök i skolmiljö, samt olika skolbesök vid våra högstadie- och gymnasieskola med uniformerad polis. Besöken har oftast skett spontant och detta i ett led för att vara kontakt skapande och att vi skall vara tillgängliga.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Dels mot användning men även av försäljning av narkotiska preparat. Detta arbete har oftast föregåtts av tips på personer som man tror använder eller försäljer narkotika eller andra drogrelaterade preparat.

Vid dessa insatser och vid andra tillfällen har polisen använt sig av orossamtal. Det handlar om ett samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De berör ungdom som man uppfattar finns i den miljön som befinner sig i riskzonen för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

Ett förtydligande:
Orossamtal skall inte blandas ihop med en eventuell brottsanmälan, utan att en sådan upprättas när det är påkallas.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i vår krogmiljö samt vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen.
Inom trafiken har vi genomfört ett flertal trafikkontroller på platser som upplevs som otrygga. Det handlar om hastighetskontroller samt nykterhetskontroller.
Vi har tillsammans med Lidköpings kommun påbörjat ett arbete som bygger på att vi delar lägesbilder med varandra. Detta för att vi alla skall ha samma bild av problem som dyker upp i kommunen och att vi kan genomföra insatser tillsammans eller var och en för sig beroende vad problembilden visar.
Fler som är med i detta arbete är bl a fastighetsägare, näringslivet och skola.

Syns det någon effekt på brott och trygghet.
Invånarantalet har ökat i Lidköping kommun de sista åren.

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Lidköpings kommun ligger väldigt konstant om man tittar över en 5 års period. De innebär att det faktiska antalet anmälningar till polisen per 1000 innevånare minskar.

Olika brottskategorier Stölder, Skadegörelser, Misshandel går upp och går ner över tid.

När det gäller Trafikbrott/Narkotikabrott som oftast initieras av polisen själva. Kan vi se att antalet anmälningar inom dessa kategorier ligger på samma nivå som för år 2018.

I vår medborgarundersökning som gjordes för 2019 berördes frågan den upplevda trygghetskänslan i kommunen. Medborgarna har lämnat svar på en graderad skala från 1 till 6. Mycket trygg är lika med 6:a. På den 6 gradiga skalan har ca 78 % svarat mellan 4-6, dvs. trygg till mycket trygg. 18 % uppger att man känner sig mycket trygg i kommunen. Endast 2 % känner sig mycket otrygga.
Sammanfattningsvis kan vi utifrån underökningen säga att de flesta inom kommunen känner sig Trygga överlag, men att det finns frågor att jobba med för att få det än bättre.