Så har vi uppfyllt vårt löfte 2018

Arbetet med medborgarlöften för Lidköpings kommun 2018.

1170x780px_Lidkoping

Bild: Lars Hedelin

Trafikanter som bryter mot trafikregler

I syfte att få en ökad förståelse och medvetenhet kring trafiksäkerhet har vi gjort följande åtgärder för en tryggare trafikmiljö:

Polisen har:

 • gjort 137 stycken insatser i trafiken gällande nykterhets-, hastighets- och beteendebrott. Som underlag till trafikinsatserna har det bland annat använts kommunens hastighetsmätningar och medborgarnas egna tips om vart höga hastigheter och aggressiv körning skapar otrygghet.
 • haft 7 stycken trafikkontroller gällande beteendebrott kopplat till spontancruising och spontana bilträffar.
 • haft 3 stycken trafikkontroller med s k flygande inspektion.
 • haft 3 stycken trafikinsatser, tillsammans med bilinspektör, gällande trimmade mopeder.
 • haft 8 stycken trafikinsatser gällande beteendebrott och säker cykling i mörker.

Kommunen har:

 • haft hastighetsdisplay uppsatt vid särskilt utsatta platser, främst skolor, för att hjälpa trafikanter att anpassa hastigheten.
 • gjort hastighetsmätningar för att få fram underlag inför eventuella framtida trafikinsatser gällande hastighet.

Tillsammans, med stöd av NTF*, har vi:

 • informerat samtliga elever och dess föräldrar för årskurs 8 och 9 gällande trimmade mopeder.
 • besökt 8:e-klassare och informerat om trafiksäkerhet, utsatta trafiksituationer, trafikregler och riskerna med trimmade mopeder och alkohol i trafiken.
 • träffat elever i årskurs 3 – 6 och informerat om "Säker Cykel", som handlar om trafikregler och trafiksäkerhet som cyklist och om vikten av att använda hjälm och att synas i trafiken.
 • Haft informationsinsatser gällande cykelsäkerhet och om vikten att synas i trafiken.
 • Haft en riktad aktivitet mot förseelser i trafiken, i Lidköpings centrum, kopplat till cykling.

Otrygghet på kvällar

För att öka den upplevda tryggheten på de allmänna platser som upplevs som otrygga har vi:

Polisen har:

 • ökat den polisiära närvaron och synligheten vid främst Skaragatan, Nya Stadens Torg, Sockerbruket och Resecentrum genom bland annat fotpatrulleringar.
 • haft en polisiär närvaro och synlighet vid krog- och nöjeslivet.

Kommunen har:

 • samlat in underlag över hur stråk och uppehållsplatser kan bli tryggare. Underlaget ligger till grund för vilka områden/platser som ska prioriteras i det fortsatta arbetet för 2019.

Tillsammans har vi:

 • Samlat aktörer som finns i och omkring Sockerbruket och tillsammans tagit fram förslag på åtgärder för att öka upplevelsen av trygghet i och omkring Sockerbruket. Arbetet fortsätter under 2019.

*) Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Till toppen