Lilla Edet – medborgarlöften

Medborgarlöftet beskriver de åtagande som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden som invånarna upplever att det finns problem. Det som ligger till grund för löftet är den dialog med medborgarna som genomfördes hösten 2019 samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Det här lovar vi

Utifrån medborgardialogen och de aktuella lägesbilderna kommer den prioriterade arbetsinriktningen under 2020 innebära att vi ska arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Aktiviteter

För att öka den upplevda tryggheten i Lilla Edets kommun genomför polisen följande aktiviteter under 2020:

  • Öka synligheten genom fot/bilpatrullering i kommunens centralorter samt vid kommunens pendelstationer.
  • Inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål och tips.

Under samma tidsperiod genomför kommunen följande aktiviteter:

  • Genomföra utbildningsinsatser för kommunens trygghetsvandrare.
  • Utveckla mötesplatser i det offentliga rummet genom att skapa attraktiva vistelseytor.
  • Slyröjning kring gång- och cykelvägar och siktröjning i korsningar.
  • Förbättrad belysning där oskyddade trafikanter rör sig.
  • Trafikreglering som främjar trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
  • Prioritera vinterväghållningen så att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter främjas.

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Lilla Edet.