Lilla Edet – medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2019 har uppdaterats och utvecklats utifrån tidigare samverkansöverenskommelser mellan Lilla Edets kommun och Polismyndigheten Östra Fyrbodal.

Medborgarlöftet visar konkreta aktiviteter som Lilla Edets kommun och Polismyndigheten Östra Fyrbodal kommer att utföra i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Medborgarlöftet är ett resultat av den medborgardialog som Lilla Edets kommun och Polismyndigheten Östra Fyrbodal genomfört 2018 gällande medborgarnas upplevda trygghet och säkerhet.

Löftet

Lilla Edets kommun och Polismyndigheten Östra Fyrbodal kommer under 2019 arbeta för att öka den upplevda tryggheten inom Lilla Edets kommun.

I medborgardialogen framkommer det att många känner sig trygga i Lilla Edets kommun. Av de som känner sig otrygga framförs önskemål om förbättrad utomhusbelysning i kombination med att skymmande träd och buskar röjs bort vid gång och cykelvägar. Lilla Edets kommun har under 2018 genomfört ett flertal åtgärder inom detta område och arbetet kommer fortgå under 2019 för att ytterligare förstärka tryggheten.

Medborgardialogen visar även att det finns önskemål om att Lilla Edets kommun ska arbeta mer för sina ungdomar. Lilla Edets kommun har under hösten 2018 anställt fyra ungdomscoacher som i sitt huvuduppdrag har att öka tryggheten i skolan. Tanken är att ungdomsteamet ska utöka sin verksamhet under 2019 och finnas till hands för kommunens ungdomar även på eftermiddagar och kvällar.

Trafiksituationen är en annan fråga som berör många kommuninvånare i medborgardialogen. I enkäten och vid dialoger framkommer det att invånarna i Lilla Edets kommun vill ha trafikkontroller och inriktning mot höga hastigheter. En annan synpunkt som är framträdande är att man vill ha mer synlig polis i de olika tätorterna inom Lilla Edets kommun.

Polismyndigheten Östra Fyrbodal kommer under 2019 rikta in sig på trafikproblematiken utifrån olika arbetsmetoder. Den efterfrågade synligheten är en åtgärd som också kommer att planeras in utifrån de önskemål som inkommit.

Aktivitet Omfattning Ansvarig Uppföljning
Översyn och
förbättring av
utomhus-
belysning
 Löpande Teknisk
nämnd 
Kommun-
ledning 
Röjningsarbete
av sly och buskage
vid gång- och
cykelvägar
Löpande  Teknisk
nämnd 
Kommun-
ledning 
Öka synligheten
i de olika tätorterna
i kommunen
Löpande  Grupp-
chef 
Kommun-
polis 
Inriktning på
trafikproblematiken
inom kommunen 
Löpande  Grupp-
chef 
Kommun-
polis 

Utöver medborgarlöftet finns en upprättad handlingsplan utifrån överenskommelse mellan polisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun. Handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen utifrån aktuella behov.

Kontakt:

Jack Lennartsson, kommunpolis i Lilla Edet.

Till toppen