Lindesberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter.

Efter problembilden analyserats i Linde BRÅ utlovar vi att gemensamt angripa problembilden genom följande åtgärder i syfte att öka tryggheten för medborgarna.

  • Polisen ska konsekvent ingripa och beivra brott, alkoholförtäring, förargelseväckande beteende och ordningsstörningar på offentlig plats inom Lindesbergs tätort i enlighet med brottsbalken, lokal ordningsstadga, ordningslagen, lagen om omhändertagande av berusade personer samt polislagen.
  • Polisen och kommunens fältassistenter ska tillsammans och var för sig söka upp folksamlingar som rör sig på gatorna och föra en dialog och försöka skapa en förståelse för hur otrygghet kan förebyggas genom kroppspråk, röst- och tonläge, hälsningar och hur man genom att välja alternativa vägar kan skapa trygghet för enskilda människor som är ute och går.
  • Polisen ska öka synligheten och närheten till medborgarna genom att fotpatrullera så ofta det finns möjlighet samtidigt som vi ska öka antalet spontana samtal med medborgarna om hur de upplever brottslighet och tryggheten i sin vardag.
  • Kommunen ska erbjuda information till alla föreningar i Lindesbergs kommun. Informationen ska bland annat innehålla upplysning om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, FN:s Barnkonvention och hur vi skapar trygghet tillsammans.
  • Kommunen ska erbjuda information till alla grupper av nyanlända medborgare och asylsökande. Informationen ska bland annat innehålla upplysning om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, FN:s Barnkonvention och hur vi skapar trygghet tillsammans. Samverkan med t.ex. studieförbund och andra organisationer är att förorda där det är möjligt.
  • Kommunen ska föra en dialog med pensionärsorganisationerna i syfte att få fram hur den uppleva otrygghet utomhus gestaltar sig för de äldre medborgarna och hur vi skapar trygghet tillsammans.
  • Kommunen och Polisen ska planera och genomföra trygghetsvandringar tillsammans med boende, fastighetsägare och BKT i bostadsområden samt i centrala tätorten Lindesberg i syfte att inventera och få fram upplevda otrygga miljöer och därefter planera för åtgärder och förändringar.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans erbjuda uppstart av Grannsamverkan mot brott för att förstärka tryggheten i boendemiljön samt minska brottsligheten.
  • Kommunen, Polisen och medborgarna ska tillsammans hitta former för att fortsätta föra dialog om hur den upplevda otryggheten kan minska och hur en ”Vi tillsammans anda” kan skapas.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans fortlöpande informera medborgarna hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs genom att anta en gemensam kommunikationsplan för hur det brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras.

Efterhand som åtgärderna bedrivs kommer återkoppling hur arbetet fortskrider att delges innevånarna i kommunen genom riktad information via t.ex. kommunens hemsida och lokalmedia.