Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Ljungby

Medborgarlöfte i Ljungby kommun 2017-2018.

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Sedan 2005 har det genomförts trygghetsmätningar och utifrån resultaten har årliga samverkansavtal tagits fram. Medborgarlöften är nu en utveckling av dessa samver­kansöverenskommelser.

Genom medborgarlöfte ska vi (kommun/polis) tillsammans kunna utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund

Den senaste nationella trygghetsmätningen 2016 som gjordes på uppdrag av poli­sen, visar att Lokalpolisområde Ljungby är bland de tryggaste i Sverige. Samtidigt är känslan av otrygghet hög. Siffran för antalet som utsatts för brott i området, ligger dock klart under riksgenomsnittet.

Lägesbild

Under 2015 - 2016 har de kriminella grupperingar som i föregående medborgarlöfte lyftes fram som ett problem, till vissa delar störts ut av Polisen. Antalet anmälda brott har i allmänhet minskat, så också på landsbygden. Lokalpolisområde Ljungby har under 2015 - 2016 väsentligt ökat i personalstyrka, vilket bland annat gett större utrymme för brottsförebyggande arbete.

Löftet

Ljungby kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed löfte om, gemensama insatser 2017 och 2018 för att öka den faktiska och upplevda tryggheten i kommu­nen genom:

  • att genomföra minst 2 grannsamverkansmöten per år och arbeta aktivt för att fler grannsamverkansområden ska bildas i kommunen
  • att genomföra dialogmöten i hela kommunen
  • att genomföra minst 2 trygghetsvandringar per år
  • att vid behov genomföra riktade insatser

Grannsamverkansmötena riktar sig till kontaktpersonerna inom samtliga grannsam­verkansområden i kommunen. Syftet är att stödja grannsamverkansområdena i de­ras arbete.

Dialogmötena kommer i första hand ske utanför Ljungby tätort. Syftet är att få en bättre bild av hur tryggheten upplevs bland kommunens invånare samt vad som kan göras för att öka tryggheten.

Trygghetsvandringarna ska genomföras på olika platser i kommunen och med fokus på platser där många människor rör sig, både yngre och äldre. Genom­förda trygghetsvandringar ska följas upp kontinuerligt så att beslutade åtgär­der genomförs.

Under åren 2017-2018 ska en kontinuerlig samverkan finnas mellan polis, kommun och lokala aktörer för att verka för ett tryggare Ljungby.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske kvartalsvis. En utvärdering ska göras i samband med att nytt medborgarlöfte skrivs 2019.

Ljungby 2017-02-09

 

Polismyndigheten
Anders Karlsson
Lokalpolisområdeschef

Ljungby kommun
Magnus GunnarssonKommunstyrelsens ordförande

 

 

Dokument

Till toppen