Ljunsnarsberg – medborgarlöften

MEDBORGARLÖFTE LJUSNARSBERGS KOMMUN 2015-12-10

Polisen ska bedriva aktivt spanings- och underrättelsearbete mot de 5 mest aktiva livsstilskriminella, i syfte att öka medborgarnas trygghet, genom att försvåra brottslig aktivitet samt åstadkomma lagföring vid brott.
Kommunen ska genom dialog med missbrukarna försöka finna alternativ att erbjuda för att bryta livsstilskriminaliteten och drogmissbruket.
Polisen och kommunen ska medverka vid trygghetsvandringar/inventeringar tillsammans med boende och BKT.
Kommunen ansvarar för vårdande insatser för de livsstilskriminella som missbrukar droger.
Polisen och kommunen ska tillsammans erbjuda uppstart av Grannsamverkan mot brott. 
Kommunen tillsammans med BKT ska försöka åstadkomma en tryggare miljö genom belysning, beskärning av buskar m.m. där det genom trygghets-vandringar visar sig finnas behov.
Polisen, skolan och kommunen ska tillsammans med föräldrar förebygga drogmissbruk (alkohol, narkotika och tobak) bland barn och ungdomar genom förebyggande insatser som information, föräldrautbildning, föräldrastöd m.m.
Polisen och kommunen ska tillsammans fortlöpande informera medborgarna hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs genom att anta en gemensam kommunikationsplan för hur det brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras.