Lund – medborgarlöften

Samverkansöverenskommelse tecknad mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund.
Samverkansöverenskommelse_2019-2022_Lunds_kommun_och_LPO_Lund.pdf

Gäller från våren 2017

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöftet i Lunds kommun har tagits fram i samarbete mellan olika förvaltningar inom Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd och lokalpolisområde Lund.

Inriktningen för löftet är att Lund ska vara en trygg plats för unga. För att åstadkomma detta behöver de ungas inflytande och insyn i respektive verksamhet öka. Skadegörelsen behöver minska, vuxennärvaron öka och det behöver skapas en fysisk miljö som är trygg runt ungdomars mötesplatser. Och eftersom narkotikabrott är ett så kallat strategiskt brott, alltså ett brott som innebär en förhöjd risk att hamna i en kriminell livsföring, så behöver vi satsa på att öka upptäckten av dessa brott. Det är också något som ungdomarna själva önskar. Den som upptäcks använda narkotika behöver också kunna beredas möjlighet till hjälp så tidigt som möjligt.

Medborgarlöftet är en bilaga till den samverkansöverenskommelse som finns mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund.

Situationen idag samt hur löftet togs fram
Under våren 2016 arbetade polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild som mynnade ut i en fokusering på ungdomar och deras trygghet. Vi vet enligt skolmätningar som görs att ungdomar är trygga i skolan i väldigt hög grad. Däremot visar trygghetsmätningen en ökad generell otrygghet och vi ser också en ökad tillgänglighet på droger. Alla verksamheter hade även noterat en högre oro bland ungdomarna utanför skoltid.

Med den gemensamma lägesbilden och en medarbetardialog som grund jobbades sex fokusområden fram. Genom en medborgardialog på ungdomstinget i Lund den 3 maj 2016 valde ungdomarna själva ut tre av dessa som de ansåg viktigast för samhället att fokusera på: droger, skadegörelse samt trygghet på särskilda tider och platser.

Utifrån detta har kommunen, räddningstjänsten och polisen gemensamt arbetat fram nedanstående aktiviteter.

Det här ska vi göra

Droger

 • Öka antalet upptäckta narkotikabrott jämfört med motsvarande period föregående år, gällande ungdomar under 25 år. (Antalet narkotikabrott under 2016 mellan april och december för ungdomar upp till 25 år var 161 st. Av dessa var det 101 anmälningar gällande bruk, 48 gällande innehav, 7 överlåtelser och 3 dopingbrott, både innehav och bruk.)
  Detta ska ske utifrån gemensamma lägesbilder som skapas genom så kallade SNÖ-möten (Samverkan inom Narkotika och ”Örat mot marken”, se mer under rubriken Skadegörelse nedan), arbetsgrupp BRÅ och ungdomsforum.
  Ansvarig: Polisen
 • Involvering av föräldrar.
  Aktivitet: Använda respektive organisations facebook-sida för att presentera och publicera information i syfte att involvera föräldrar i sådant som rör ungdomarnas trygghet. Alla inlägg som görs med koppling till detta ska märkas med den gemensamma hashtagen #tryggungdomilund.
  Ansvarig: Kommunen och polisen
 • Involvering av föräldrar.
  Aktivitet: Vi ska arrangera en storföreläsning på våren gällande narkotika till föräldrar åk 1 i Stadshallen.
  Ansvarig: Kommunen och polisen

Skadegörelse

 • SNÖ-möte ska hållas varje måndag i polisens lokaler, där vi lägesföljer så kallade hot spots (platser eller sammanhang med extra mycket oro eller otrygghet). Närvarar gör polisen, fältgruppen, kommunens säkerhetsansvarige, Lunds universitet, Lundafastigheter, LKF, kommunens tillståndsenhet och ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, dopning, tobak). På dessa möten pratar vi också om vad som ska kommuniceras till föräldrar via facebook.
  Ansvarig: Kommunen och polisen
 • Händelsebaserade trygghetsvandringar.
  Aktivitet: Minst två trygghetsvandringar.
  Ansvarig: Kommunen och polisen
 • Informera framförallt privata aktörer (exempelvis privata fastighetsägare, företagare och näringsidkare) om vikten av att ta bort klotter, reparera m.m.
  Aktivitet: Ta fram en folder.
  Ansvarig: Kommunen och polisen
 • MBU-riktade insatser. (Människan bakom uniformen.)
  Aktivitet: Vi ska gemensamt ta fram en Lundamodell inom MBU-konceptet. 
  Ansvarig: Räddningstjänsten, kommunen och polisen
 • Områdeskontroller runt gymnasier och grundskolor inför skollov.
  Aktivitet: Räddningstjänsten genomför områdeskontroller och sprider bilden till övriga.
  Ansvarig: Räddningstjänsten
 • Kontaktskapande verksamhet i syfte att minska avståndet mellan ungdomar och blåljusmyndigheter.
  Aktivitet: Räddningstjänsten tar kontakt med alla förskoleklasser och åk 5-klasser.
  Ansvarig: Räddningstjänsten

Trygghet på särskilda tider och platser

Kvällar och helger:

 • Bra mötesplatser.
  Aktivitet: Alla aktörer ska vid minst ett tillfälle i månaden besöka de mötesplatser som finns inom ramen för den öppna ungdomsverksamheten.
  Ansvarig: Räddningstjänsten, kommunen och polisen.
 • Riktade trygghetssinsatser med polisens volontärer där den gällande lägesbilden pekar på ett behov. Syftet är att öka vuxennärvaron på platser med ökad oro.
  Aktivitet: Minst 5 insatser på ett år.
  Ansvarig: Polisen
 • Öka samverkan med föreningslivet.
  Aktivitet: Informationsträffar och deltagande i föreningsmässor i samverkan med organisationerna PIL (paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete). Medverkan av räddningstjänsten, fältgruppen och polis vid minst 2 tillfällen.
  Ansvarig: Kommunen
 • Förtydliga den gemensamma värdegrunden för målgruppen kring den öppna ungdomsverksamheten.
  Aktivitet: Dokument tas fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med övriga aktörer.
  Ansvarig: Kommunen
 • Involvering av ungdomar tillsammans med föräldrar.
  Aktivitet: Kommunen, polisen och räddningstjänsten erbjuder en informationskväll, där vårt arbete med och för ungdomar presenteras.  En trycksak med kontaktuppgifter skapas och sprids.
  Ansvarig: Räddningstjänsten, kommunen och polisen.

På nätet och i sociala medier:

 • Dialoger där ungdomar kan framföra sin bild av de problem som finns och därigenom påverka var samhällsresurserna ska satsas.
  Aktivitet: Olika typer av ungdomsdialoger, exempelvis chattkvällar, efterhand som löftet fortskrider.
  Ansvarig: Kommunen.

På mötesplatser:

 • Tre ungdomsdialoger där ungdomar kan framföra sin bild av de problem som finns och därigenom påverka var samhällsresurserna ska satsas.
  Aktivitet: Ungdomsting 23 mars kl 08:30-12:00 i Stadshallen och 3 maj kl 08.30-12:00 på Mejeriet samt inflytandecafè 20 april kl 09:00-12:00 i Stadshallen.
  Ansvarig: Kommunen

Trygghetsvandringar:

 • Trygghetsvandringar på platser frekventerade av ungdomar.
  Aktivitet: Minst 2 trygghetsvandringar under året med medvandring av ungdomar. Platsen tas ut av polisen, kommunen och räddningstjänsten ibland och ungdomarna ibland.
  Ansvarig: Räddningstjänsten, kommunen och polisen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Den övergripande effekt vi vill uppnå är att ungdomar i Lund ska känna sig trygga i sin miljö vid olika aktiviteter, i skolan, på fritiden och på nätet.

 • Vi ska främja ungas insyn och inflytande i respektive verksamhet jämfört med 2016.
  Mäts antalet aktiviteter.
 • Minskad skadegörelse jämfört med 2016.
  Mäts genom brottsstatistik.
 • Ökad trygghet genom ökad vuxennärvaro.
  Mäts genom polisens trygghetsmätning.
 • Ökad trygghet i den fysiska miljön runt ungdomarnas mötesplatser
  Mäts genom polisens trygghetsmätning.
 • Minskat mörkertal genom att öka antalet upptäckta narkotikabrott.
  Mäts genom brottsstatistik.

Förbättringsområden i alla dessa delar ska identifieras i dialog med de unga.

I hela detta arbete är det viktigt att lyfta det som är bra, att involvera vuxenvärlden och att aktivera alla goda krafter.

__________________________________________

Medborgarlöften 2015/2016
Den första omgången medborgarlöften i Lund fokuserade på området runt centralstationen i Lund, den så kallade "C-triangeln". Här kan du läsa utvärderingen av arbetet med löftena under 2015.

Rapport: Uppföljning av arbetet med Lunds medborgarlöften år 2015

Dokument

Till toppen