Lysekil – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Lysekils kommun genomfört under 2018.

badhusberget, Lysekil

Bild: Lars Hedelin

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på SCB:s medborgarundersökning, EST-arbetet, dialog med samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöfte som kommer att löpa från februari 2019-februari 2020

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST ( effektiv samordning för trygghet).

  • Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
  • Lysekils kommun tar varannan månad fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

  • Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
  • Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

  • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
  • Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
  • SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar under 2019 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt bl.a. genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte fram.


Klicka på länkarna nedan för att se filmer om arbetet med medborgarlöften i Lysekil.