Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Malmö - stadsområde Innerstaden

Medborgarlöfte stadsområde Innerstaden, Malmö, 2018.

Medborgarlöfte Innerstaden -
för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Därför ett medborgarlöfte!

Malmö ska vara en stad där människor trivs och känner sig trygga, oavsett vilken del av staden de befinner sig i. Inför 2017 kom polisen och Malmö stad överens om ett medborgarlöfte som omfattade nio trygghetsskapande åtgärder i kvarteren kring Norra och Södra Parkgatan. Insatserna utgick från de medborgardialoger och trygghetsmätningar som gjorts tidigare. Medborgarlöftet innehöll nio olika aktiviteter som alla har bidragit till att öka känslan av trygghet. Alla åtgärder, se bilaga, har utvärderats och resultatet visar att både Polisen och Malmö stad har genomfört sin del av ”löftet”.

Vi kan konstatera att Gatukontorets insatser har bidragit till att trafiksituationen blivit bättre, polisens ökade aktiviteter och fler kamreror har resulterat i att narkotikaförsäljningen i rondellen och dess närhet nästan har upphört samt att fler aktörer i området har involverats i trygghetsarbetet. Det är främst fastighetsägare, boende och näringsidkare som på olika sätt bidragit till att genomföra medborgarlöftet 2017. Den faktiska brottsligheten, narkotikabrott, våldsbrott och skadegörelse, som registreras hos polisen avseende Norra Parkgatan har minskat med mer än hälften. Den största förändringen syns i narkotikabrott och våldsbrott som minskat med 70 % jämfört med 2016.

Men det finns mer att göra och vi måste fortsätta att gemensamt förstärka det som ger resultat. Därför har Polisen och Malmö stad tagit fram ett nytt Medborgarlöfte för 2018. Löftet bygger på utvärdering av genomförda åtgärder 2017 samt nya medborgardialoger, trygghetsvandringar och trygghetsmätningar i området.

Vi kommer nu att utvidga det geografiska området för våra insatser till att omfatta hela Möllevången samt aktivt medverka till att flera lokala aktörer blir involverade i arbetet. Vi vill också förstärka det förebyggande arbetet – ”vad behöver vi göra innan något har hänt?”

Lokal problembild - hur ser det ut i området nu?

Den senaste trygghetsmätningen som gjordes för 2017 visar en fortsatt upplevd känsla otrygghet i Möllevångsområdet trots att den faktiska brottsligheten på vissa utsatta platser har minskat. Den största bidragande orsaken till att den upplevda otrygghet fortfarande är hög är den utbredda narkotikahandel som trots aktiva insatser från polisen, främst rondellen och N och S Parkgatan, fortsätter på andra platser i området. Men också oron att utsättas för överfall eller våldsbrott i närområdet bidrar till upplevd otrygghet. Även nedskräpning, skadegörelse samt bilister som bryter mot trafikregler och kör för fort är bidragande orsaker till otryggheten.

Den omfattande trafiksaneringen som Gatukontoret genomfört visar på goda resultat och kommer till viss del permanentas under året. De positiva kommentarerna i Gatukontorets utvärdering förstärker att Möllevången är en plats där människor både vill ”vistas och umgås på”.

Vi vet att det är många som vill vara med och bidra till ett tryggare Möllan. Så oavsett om du bor, arbetar eller besöker Möllevången behövs alla positiva krafter i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Våra löften:

  • Att göra Möllevången till en trygg plats att bo, besöka och arbeta i.
  • Att Möllevången ska vara en säker plats att vistas på.
  • Att Möllevången blir ett område med mindre nedskräpning och skadegörelse.


Våra aktiviteter hittar du på våra hemsidor som kommer att uppdateras efterhand som resultat kan redovisas och nya förslag tillkommer.

 

Till toppen