Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Malmö - stadsområde Öster

Medborgarlöfte stadsområde Öster, Malmö, 2018.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga.

Samtidigt tar vi fram den lägesbild som poliser som arbetar området har upplevt. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Lägesbild

Lägesbilden har tagits fram genom att sammanställa de svar vi har fått från olika aktörer.

Från polisens sida finns en lägesbild framtagen genom slagningar i de system som finns för anmälningsupptagning.

Diskussion med medarbetare på lokalpolisområdet ger deras uppfattning av lägesbilden som de upplever den.

För att få medborgarnas bild av Stadsområdet har vi jämfört vår uppfattning med Polisens trygghetsmätning år för år.

Resultatet av denna inhämtning slutar i ett fokus på tre olika problemområden som polisen, medborgarna och kommunen identifierat. 

Narkotika

Både medborgarna, poliser och kommunens anställda ser narkotikahandeln i stadsområdet i allmänhet och Rosengård i

synnerhet, som ett stort problem, det drabbar våra ungdomar och det drabbar boende i området, både direkt genom den öppna droghandeln och indirekt genom de grova våldsbrott som både statistik och forskning visar på sker inom dessa platser.

Ungdomar

Ungdomsgrupper som samlas på olika ställen i området är ett ständigt orosmoment för våra medborgare, både vuxna och unga.

Samtidigt som sysslolösheten skapar problem i form av den uppenbara risken att infalla i kriminell verksamhet och missbruk, finns en risk, att andra medborgare drabbas av kriminaliteten.

Ungdomar kräver uppmärksamhet och att man ser dem. Vi behöver våra ungdomar och de behöver oss vuxna.

Trafik  

Medborgarna upplever att trafiken är ett stort problem, såväl i villakvarter som i flerfamiljsområden. Trafikanter kör för fort och visar inte tillräcklig hänsyn till medtrafikanter.

Mopedister följer sällan gällande trafikregler och mopederna framförs på platser där man inte får köra.

Trygghet

För att öka den upplevda tryggheten i områdets särskilt utsatta område, har övervakningskameror, monterats på ett antal publika platser.

Målet är att, förutom öka tryggheten, även öka möjligheten att förebygga och utreda brott.


Medborgarlöften 2018

Narkotika

Polisen kommer under 2018 att fortsätta sitt framgångsrika arbete mot droger och vapen med oförminskad styrka. Den personal resurs som nu verkar i området, kommer även under kommande år att fredas för sitt arbete mot lokala kriminella nätverk.

Områdets och kommunens Socialtjänst, kommer att möta upp med stöd och hjälp till de som vill stiga av den kriminella banan.

Ungdomar

Vårt mål är att, tillsammans med övriga samverkansparter i området, finnas närvarande och vara goda förebilder för ungdomar i området.

Polisen kommer att under 2018 verka i stadsområdet med områdespoliser, genom samverkan med kommunens aktörer, kommer vi att söka upp ungdomar i området.

Genom att synliggöra dessa ungdomar och gemensamt med kommunen identifiera deras behov, kommer vi att stödja och hjälpa dessa ungdomar och deras familjer på rätt väg.

Tillsammans med stadsområdet kommer vi att stötta våra ungdomar ur missbruk och kriminellt beteende.

Vårt mål är att tillsammans med stadsområdets aktörer ge ungdomar goda vuxna förebilder.

Trafik

Polisen kommer under 2018 att verka för att mer tid kommer att inriktas mot felbeteende i trafiken. Samtidigt kommer en samverkan med gatukontoret att ske i syfte att finna åtgärder för att bygga bort möjligheten till felbeteende i form av hastighetsöverträdelser och mopedkörning på olämpliga platser.


Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftena kommer att ske under 2019, dock senast under våren 2019.

Vi kommer även att genomföra en likadan medborgardialog/enkät, som vid tidigare tillfälle, detta för att samma medborgare ska tillfrågas.

Svaren bör ge en kvittens på om deras bild av polisens arbete har förändrats till det bättre.

Dokument

Till toppen