Malmö, Väster – Medborgarlöften

På Lokalpolisområde Söders initiativ i samverkan med Malmö stad har ett medborgarlöfte tagits fram. Medborgarlöftet har syfte att för medborgarna visa avsikten att polisen och staden tillsammans avsätter resurser för att arbeta brottsförebyggande.

Under perioden skall fokus för detta löfte ligga i det av polisen framtagna riskområdena Bellevue, Holma och Kroksbäck.
Arbetet skall särskilt fokusera på att förbättra utvecklingen för barn och unga i dessa områden.

Detta medborgarlöfte gäller under perioden januari 2019 - december 2020.

Medborgarlöftets utgångspunkt är medborgardialoger som polisen tillsammans med Malmö Högskola har haft med medborgare i områdena. Medborgarna har efterfrågat att myndigheter tillsammans gör en insats för att skapa en tryggare utemiljö för dem som bor och vistas i områdena. Som grund till medborgarlöftena ligger också polisens trygghetsundersökning.

Arbetet kommer att drivas av polisen i Lokalpolisområde Söder i nära samverkan med Malmö stad samt lokala aktörer.

Syfte

Medborgarlöftet är en tydlig markering för boende och verksamma i de tre områdena att problemen som framkommit i medborgardialogerna samt i polisens/ Malmö stads trygghetsmätning är något som Polisen och Malmö stad ser allvarligt på.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftena kommer att ske vid årsskiftet 2020/2021 och då utvärderas av polisen och Malmö stad.
Medborgarlöfte

• Polisen förbinder sig att ha organiserade tematräffar med samtliga elever i årskurs fem på Holmaskolan, Kroksbäcksskolan samt Lorensborgsskolan. I syfte att stärka förtroendet för verksamma myndigheter i området.

• Polisen förbinder sig att tillsammans med socialtjänst och grundskoleförvaltningen stärka samverkan och arbetssätt i syfte att tidigare upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i riskzon. Målet är att skriva minst 50 SOL-14 anmälningar till Socialtjänsten varje år.

• Polisen skall fortsätta det synliga trygghetsskapande arbetet i Bellevue, Holma samt Kroksbäck. Målet är att genomföra minst 25 synliga aktiviteter i områdena.

• Polisen förbinder sig att genomföra planlagda insatser mot öppen droghandel och kriminella aktörer i områden Bellevue, Holma och Kroksbäck. Målet är att genomföra 25 planerade insatser i områdena.

Effekter

• Skapa en tryggare utomhusmiljö i de tre områdena Bellevue, Holma och Kroksbäck för medborgare som bor eller är verksamma i området.

• Öka förtroendet för polisen och verksamma myndigheter i områdena.

• Tidigare upptäckt av barn och ungdomar i riskzon samt förbättra stöd till barn och ungdomar i riskzon.